Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih organizacija koji imaju prebivalište na području Općine Trnovo, a koji ne koriste stipendiju po drugom osnovu, uz ispunjavanje slijedećih uslova:

–  učenici prvog razreda srednje škole (koji su završili VIII razred u predhodnoj školskoj godini) sa najmanjom prosječnom  ocjenom 4 (četiri),

–  učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom 4 (četiri),

–  redovni studenti prve godine studija sa najmanjom prosječnom ocjenom iz završnog razreda srednje škole 4 (četiri),

–  redovni studenti visokoškolskih ustanova sa prosjekom ocjena najmanje 7 (sedam),

U školskoj 2012 – 2013 godini stipendirat će se srednje i visoko obrazovanje. Stipendije se    dodjeljuju za jednu redovnu školsku/akademsku godinu i isplaćivat će se 10 (deset) mjeseci.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

–  za srednjoškolce 80.00 KM. Dodijelit će se najviše 9 (devet) stipendija,

–  za studente 100.00 KM. Dodijelit će se najviše 17 (sedamnaest) stipendija,

Kandidati uz prijavu na konkurs treba da dostave slijedeću dokumentaciju:

1. Dokaz za roditelje o statusu borca – branitelja BiH iz člana 1. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica F BiH,

2. Dokaz za nosioce najvećih ratnih priznanja ukoliko je isto dodijeljeno podnosiocu prijave na konkurs ili njegovom roditelju,

3. Uvjerenje o kretanju podnosioca zahtjeva,

4. Uvjerenje zavoda za zapošljavanje ukoliko je podnosilac zahtjeva nezaposlen, kao i za sve nezaposlene članove porodičnog domaćinstva,

5. Kućna lista,

6. Izjava da podnosilac zahtjeva nije stipendista nekog drugog organa ili institucije,

7. Za učenike prvog razreda srednje škole svjedočanstvo završenog razreda osnovne škole, a za učenike ostalih razreda potvrda o prosjeku ocjena za sve predhodne godine srednjoškolskog obrazovanja,

8. Za studente prve godine studija svjedočanstvo završenog razreda srednje škole, a za ostale studente potvrda o prosjeku ocjena za sve predhodne godine studija,

9. Dokaz o ukupnim mjesečnim prihodima – primanjima podnosioca zahtjeva i članov anjegovog porodičnog domaćinstva po osnovu radnog odnosa, BiZ-a, penzije i dr.

10.Dokaz za roditelja koji je umro ili poginuo nakon rata, a bio je pripadnik OS BiH, najmanje 24 mjeseca,

11.Dokaz za osvojene nagrade na takmičenjima znanja koje organizuje PPZ.

Sve prispjele zahtjeve razmotrit će nadležna komisija koja će izvršiti bodovanje kandidata prema kriterijima, odnosno  broju osvojenih bodova prema postavljenim uslovima za sve učenike i studente pojedinačno.

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prednost će imati:

–  učenik – student sa viših godina studija,

–  kandidat čija su primanja po članu domaćinstva manja,

–  učenici i studenti tehičkih i prirodnih škola i fakulteta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 033 586 712.

Obavijest o rezultatima konkursa dostavit će se kandidatima u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Komisije za izbor.

Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, lično na protokolu Općine Trnovo ili putem pošte na adresu: Općina Trnovo, Trnovo bb, 71223 Delijaš, sa naznakom: „Konkurs za stipendije“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo