Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Trnovo

K O N K U R S
ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA
U ŠKOLSKOJ /AKADEMSKOJ 2015/2016 GODINI

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti koji se redovno školuju,koji imaju prebivalište na području općine Trnovo duže od 1 godine, koji nisu obnavljali godinu, a koji su u predhodnoj školskoj godini imali uspjeh u školi,odnosno fakultetu i to:
1. učenici srednjih škola sa prosječnom ocjenom 3,50 i višom;
2. redovni studenti visokoškolskih obrazovnih ustanova društvenog smjera sa prosjekom 7,50 i
3. redovni studenti visokoškolskih obrazovnih ustanova tehničkog i medicinskog smjera sa prosjekom ocjena 7,00.
Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti koji su ostvarili manji prosjek ocjena od traženog, a čije će se molbe razmatrati ukoliko ispunjavaju druge kriterije utvrđene ovim Pravilnikom i ukoliko ne bude prijavljen dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove iz predhodnog stava .
Za učenike koji se prvi put upisuju u srednju školu i studente koji se prvi put upisuju u
visokoškolsku obrazovnu ustanovu, za utvrđivanje prosjeka ocjena uzet će se u
razmatranje prosjek ocjena završnog razreda osnovne, odnosno prosjek ocjena završnog razreda srednje škole.
U školskoj/akademskoj 2015/2016 godini stipendirat će se srednje i visoko obrazovanje. Stipendije se dodjeljuju za jednu redovnu školsku/akademsku godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.
Visina mjesečne stipendije iznosi:
– za srednjoškolce 70.00 KM.
– za studente 100.00 KM.
V – KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA
Komisija će u razmatranju pristiglih molbi za dodjelu stipendija utvrđivati broj bodova za svakog kandidata prema sljedećim kriterijima:

  1. Bodovi po osnovu rezultata u učenju
Za učenike prvog razreda srednje škole prosječna ocjena u osmom razredu osnovne škole zaokružena na jednu decimalu i pomnožena sa 10 prosječna ocjena x 10 bodova
Za učenike srednjih škola prosječna ocjena u predhodnoj školskoj godini zaokružena na jednu decimalu i pomnožena sa 10 prosječna ocjena x 10 bodova
Za studente na prvoj godini studija prosječna ocjena u četvrtom razredu srednje škole zaokružena na jednu decimalu i pomnožena sa 20 prosječna ocjena x 20 bodova
Za studente viših godina studija prosječna ocjena u predhodnoj godini studija zaokružena na jednu decimalu i pomnožena sa 10 prosječna ocjena x 10 bodova
  1. Bodovi po osnovu otežanih uslova života koji su nastali kao posljedica agresije
Učenik ili student bez jednog roditelja koji je poginuo kao pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 10 bodova
Učenik ili student bez oba roditelja koji su poginuli kao pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine 15 bodova
Učenik ili student koji putuje u školu ili fakultet s prostora općine Trnovo i stvarno živi na ovo prostoru 10 bodova
Učenik ili student čiji je roditelj RVI sa invaliditetom preko 80% 10 bodova
Učenik ili student čiji je roditelj RVI sa invaliditetom od 60 do 80% 8 bodova
Učenik ili student za svakog člana porodičnog domaćinstva koji je RVI preko 50% 2 boda
Učenik ili student čiji su roditelji dobitnici najvećih ratnih priznanja 4 boda
Učenik ili student za svaki puni mjesec učešća roditelja u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine 1 bod
  1. Bodovi po osnovu niskog porodičnog standarda
Učenik ili student čija porodica prima socijalnu pomoć ili bez ikakvih prihoda 15 bodova
Učenik ili student za svakog nezaposlenog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva 5 bodova
  1. Bodovi po ostalim osnovama (teška oboljenja, broj članova porodičnog domaćinstva na redovnom školovanju, umrli pripadnici oružanih snaga)
Učenik ili student za svakog teško oboljelog člana porodičnog domaćinstva,
a koji nije bodovan po osnovu ratne vojne invalidnosti
2 boda
Učenik ili student za svakog člana porodičnog domaćinstva na redovnom školovanju 5 bodova
Učenik ili student bez jednog roditelja koji je umro nakon agresije,a u toku agresije je bio pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 5 bodova
Učenik ili student bez oba roditelja koji su umrli nakon agresije,a u toku agresije su bili pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovini 10 bodova
  1. Bodovi po osnovu otežanih uslova života
učenik ili student bez jednog roditelja (a nisu bili pripadnici OS BiH) 4 boda
Učenik ili student bez oba roditelja (a nisu bili pripadnici OS BiH) 8 bodova

Prijavljeni kandidati se boduju po svih pet navedenih osnova.
Na osnovu utvrđenog broja bodova za svakog pojedinačnog kandidata, Komisija će utvrditi rang listu i predložiti je Općinskom načelniku, koji će donijeti konačnu odluku po kojoj će se dodjeliti odobreni planirani broj stipendija.
Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati viših razreda odnosno godina studija, a čiji je porodični standard niži.
Obavijest o rezultatima konkursa dostavit će se kandidatima u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Komisije za izbor.
Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja u sredstvim javnog informisanja, lično na protokolu Općine Trnovo ili putem pošte na adresu:
Općina Trnovo, Trnovo bb,
71223 Delijaš,
sa naznakom: „Konkurs za stipendije“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Objavljeno:13.01 .2016. u Oslobođenju i WEB Trnovo