O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se građani i zainteresirana pravna lica, da će se javna rasprava o Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”JEZERO” na području Općine Trnovo, Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”ZABOJSKA” na području Općine Trnovo, Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”CRNI POTOK” na području Općine Trnovo, Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”KRSINJA” na području Općine Trnovo, Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”VELIKA VRELA” na području Općine Trnovo, Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”MALA VRELA” na području Općine Trnovo, Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”DUGANJA” na području Općine Trnovo i Nacrtu Elaborata i Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”PRŠTETAK” na području Općine Trnovo, donešene na sjednici Općinskog vijeća Trnovo,dana 13.02.2017. godine, provesti dana 28.02.2017. godine u 14,00 sati u Sali općine Trnovo, općina Trnovo, te da se javni uvid u Nacrt Odluka može izvršiti radnim danom od 8.30 sati do 15 sati, u zgradi Općine Trnovo, Trnovo, Trnovo b.b., soba broj 7.
Pismene primjedbe i sugestije na Nacrte Odluka se mogu dostaviti Općini Trnovo, Službi za prostorno uređenje, urbanizam, komunalne poslove, obnovu, razvoj i zaštitu čovjekove okoline.
Zaključak ”JEZERO”  (pdf)
Zaključak ”ZABOJSKA” (pdf)
Zaključak ”CRNI POTOK” (pdf)
Zaključak ”KRSINJA” (pdf)
Zaključak ”VELIKA VRELA” (pdf)
Zaključak ”MALA VRELA” (pdf)
Zaključak ”DUGANJA” (pdf)
Zaključak ”PRŠTETAK” (pdf)

OPĆINSKI NAČELNIK

Pin It