Početna / Javni pozivi/oglasi / JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Općina Trnovo

OPĆINSKI NAČELNIK

Bosnia and Herzegovina

Federation of Bosnia and Herzegovina

Sarajevo Canton

Municipality of Trnovo

MUNICIPALITY MAYOR

Broj: 02-34-_______/18

Datum: 03.04.2018. godine

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05), Općinski načelnik raspisuje:

J A V N I O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

01. Higijeničar – na određeno vrijeme (12 mjeseci) – 1 (jedan) izvršilac;

Pored opštih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:

– da ima završenu osnovnu školu,odnosno NK radnik

sa i bez radnog iskustva.

Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1. svjedočanstvo o završenoj školskoj spremi,

2. uvjerenje o državljanstvu, ili CIPS – prijava,

3. uvjerenje o radnom iskustvu nakon završene stručne spreme -ako ga ima),

4. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog

oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo

kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH,

5. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava FbiH.

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana objavljivanja oglasa u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine, a biće objavljen i na oglasnoj ploči i Web stranici općine Trnovo.

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa potrebno je podnijeti prijavu sa kraćom biografijom na adresu ili lično u šalter salu općine Trnovo.

OPĆINA TRNOVO ,

Trnovo bb

71223 Delijaš

Sa naznakom „Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos – NE OTVARATI“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo