Početna / Javni pozivi/oglasi / Drugi javni poziv poslodavcima

Drugi javni poziv poslodavcima

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu, broj: 01-02-534/17 od 15.02.2017.godine, Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

 

DRUGI JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

I

Pozivaju se pravni subjekti (u daljem tekstu:poslodavci) iz javnog i privatnog sektora sa područja općine Trnovo i Kantona Sarajevo, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za učešće u programu prijema pripravnika- nezaposlenih osoba, osoba visoke stručne spreme, VII stepena (u daljem tekstu: „VSS“), sa područja općine Trnovo i to:

ukupno dva (2) pripravnika VSS/VII stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja slijedećih zanimanja:

1. Mašinski fakultet: VII stepen stručne spreme, II ciklus Bolonjskog studija, ………………….
jedan(1) pripravnik
2. Pravni fakultet: VII stepen stručne spreme, I ili II ciklus Bolonjskog studija,………………….
jedan (1) pripravnik

II

U cilju realizacije ovog programa za podsticaj zapošljavanja u općini Trnovo, Općina Trnovo će sa svim poslodavcima koji potpišu Ugovore o radu sa pripravnicima, te izvrše njihovu prijavu na penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu, u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u mjesečnom iznosu od 600,00 KM, po svakom novouposlenom pripravniku.

III

Općina Trnovo će sa poslodavcima zaključiti posebne ugovore o finansiranju pripravnika kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu prijema pripravnika.

IV

Poslodavci su dužni zaključiti pojedinačne ugovore o radu sa pripravnicima kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze.

V

Svoje aplikacije o spremnosti za prijem pripravnika po vrstama zanimanja i broju osoba, poslodavci mogu dostaviti na adresu:
Općina Trnovo – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu općine Trnovo, na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali i na Web stranici općine Trnovo, www. trnovo.ba.
Adresa: Općina Trnovo ul Trnovo bb 71223 Delijaš,

VI

Javni poziv ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine i službenoj Web stranici općine Trnovo, a kraće u slučaju da se prije isteka roka prijave poslodavci za prijem navedenog broja pripravnika.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ibro Berilo

Prijavni obrazac

Oko Ajla Mulaosmanovic