Početna / Javni pozivi/oglasi / JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TRNOVO FBiH

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TRNOVO FBiH

Na osnovu člana 2.12 stav 5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16 ), člana 24. Statuta Općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/08) i člana 7. Upustva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 9/10, 37/10, 74/11, 6/16 i 13/16), Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Trnovo, Općinsko vijeće Trnovo, raspisuje :

JAVNI OGLAS

ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TRNOVO FBiH

I

Raspisuje se javni oglas za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Trnovo FBiH.

Članove Općinske izborne komisije Trnovo , imenuje Općinsko vijeće Trnovo uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH, na period od 7 godina.

II

Kandidat za člana Općinske izborne komisije mora ispunjavati opće i posebne uslove.

a) Opći uslovi:

1. član općinske izborne komisije je lice sa pravom glasa;

2. član općinske izborne komisije je lice sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provođenju izbora.

b) Posebni uslovi:

1. da ima prebivalište u Općini Trnovo,

2. da ima završeni fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS ili završenu višu školu odnosno VI/1 stepen stručne spreme društvenog smjera ,

  1. da posjeduje iskustvo u provođenju izbora (članstvo u izbornoj komisiji, članstvo u biračkom odboru, rad u stručnim organima na pružanju pomoći u provođenju izbora, obajavljivanje stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora),

Izuzetno od odredaba tačke 3 posebnih uslova javnog oglasa, član Općinske izborne komisije može biti osoba sa VII/1 stepenom stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ili osoba koja ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stručne spreme a ukoliko se radi o općini koja ima manje od 1000 birača upisanih u Centralni birački spisak ili ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav 1 Izbornog zakona BiH, clan izborne komisije može biti osoba koja ima završenu srednju školu odnosno IV ili V stepen stručne spreme.

III

Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba:

1. koja se ne može kandidirati u smislu člana 1.6 i 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;

2. koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije ( predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora)

3. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenima članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona BiH;

4. koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;

5. kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke;

6. koja je zastupnik odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima;

7. koja je pravosnažnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora od 6 mjeseci i duže.

IV

Član Općinske izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine i gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica , ako ispunjavaju opće i posebne uslove iz poglavlja II a nemaju smetnji iz poglavlja III ovog javnog oglasa.

V

Član 2.14 stav 1 Izbornog zakona BiH:

“Sastav Općinske izborne komisije treba biti multietičan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda , uključujući i ostale , u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. U sastavu izborne komisije nastojat će se osigurati zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, osim ako se izborna komisija sastoji od tri člana kada ravnopravna zastupljenost postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s 1/3 od ukupnog broja članova.“

VI

Kandidati po ovom javnom oglasu prilažu sljedeću dokumentaciju:

a) prijavu na javni oglas,

b) diploma o stečenoj stručnoj spremi

  1. prijavu o prebivalištu na području općine Tnovo,

  2. svojeručno potpisana i ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti, ne starija od tri mjeseca;

  3. dokaz o potrebnom iskustvu u provođenju izbora,

  4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca),

  5. svojeručno potpisana i ovjerena izjava da nema smetnji iz člana 2.3 i člana 2.12 stav 7 Izbornog zakona BiH,

  6. fotokopija lične karte.

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

VII

Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Trnovo, provodi postupak propisan članom 7. c Upustva o utvrđivanju kvalifikacija,broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 9/10, 37/10 , 74/11, 6/16 i 13/16), podnosi pisani izvještaj Općinskom vijeću Trnovo u kojem navodi sve relevantne podatke za svaku osobu koja je podnijela zahtjev po javnom oglasu gdje vrši klasifikaciju na one kandidate koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i one koji ne ispunjavaju uslove, obavlja intervju sa kandidatima koji ispunjavaju tražene uvjete, sačinjava rang listu sa redosljedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostavlja Općinskom vijeću Trnovo.

Općinsko vijeće Trnovo će cijeneći položaj kandidata na rang listi, donijeti odluku o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije i istu dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.

Mandat člana Općinske izborne komisije teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na odluku o imenovanju člana općinske izborne komisije.

VIII

Ovaj javni oglas objavit će se u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici Općine Trnovo i “ Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

IX

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave u dnevnom listu “Oslobođenje”,

X

Prijave na javni oglas dostavljaju se na adresu: Općinsko vijeće Trnovo – Komisija za izbor i imenovanja, putem pošte ili direktno na protokol Općine Trnovo uz naznaku “Prijava na javni oglas za izbor jednog člana Općinske izborne komisije Trnovo”

Trnovo bb, 71223 Delijaš.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 01- 02 -4454/16

Trnovo, 30.12.2016.godina

Predsjedavajuća Općinskog Vijeća Trnovo : Emina Mehmedagić