Početna / Javni pozivi/oglasi / Javni oglas za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja općine Trnovo

Javni oglas za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja općine Trnovo

Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima za dodjelu nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo, Općinski načenik raspisuje

JAVNI POZIV

Za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo

I

Raspisuje se javni poziv za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo.

Pravo učešća imaju lica koja imaju prebivalište na području općine Trnovo i koji nisu u radnom odnosu kod nekog poslodavca.
Prednost će imati lica težeg materijalnog stanja.

II

Nagradit će se maksimalno 10 lica koja se bave stočarskom proizvodnjom, maksimalno 5 proizvođača povrća, žitarica ili krmnog bilja i maksimalno 4 lica koja imaju zasade malina, u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu općine Trnovo za 2017. Godinu

III

Za dodjelu nagrade potrebno je da lice ima stado od najmanje 100 (stotinu) ovaca, ili najmanje 1 (jedan) ha zasijanog krmnog bilja, povrća ili žitarica, ili najmanje 0,2 (2/10) ha zasađenih malina.

IV

Sredstva za nagrađivanje lica koja se bave stočarstvom će se raspodjeliti u odnosu na broj ovaca koje posjeduje na sljedeći način:

– od 100 do 200 ovaca – nagrada u iznosu do 2.000,00KM
– preko 200 ovaca – nagrada u iznosu do 3.000,00KM
Sredstva za lica koja se bave ratarstvom će se raspodjeliti u odnosu na zasijanu površinu povrćem, krmnim biljem ili žitaricama na sljedeći način:
– od 1 do 2 hektara zasijana navedenim kulturama – nagrada u iznosu do 2.000,00KM
– preko 2 hektara zasijana navedenim kulturama – nagrada u iznosu do 3.000,00KM
Sredstva za lica koja posjeduju malinjake će se raspodjeliti u odnsou na zasađenu površinu malinama i to na sljedeći način:
– od 0,2 do 0,3 hektara malinjak – nagrada u iznosu do 1.500,00KM
– preko 0,3 hektara malinjak – nagrada u iznosu od 2.000,00KM

V

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokaze (original ili ovjerene fotokopije):
– Kopija lične karte za podnosioca zahtjeva
Prijava prebivališta – CIPS (ne smije biti starija od 3 mjeseca)
Dokaz o radnom status
Dokaz o veličini stada, ili površini zasađenoj povrćem, žitaricama, krmnim biljem ili malinama

VI

Javni oglas ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja

VII

Zainteresovani pismene prijave na javni poziv sa traženim dokazima i potrebnim podacima podnose lično na protokol općine Trnovo (šalter sala), sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU DODJELE NAGRADA USPJEŠNIM POLJOPRIVREDNICIMA SA PODRUČJA OPĆINE TRNOVO, Komisiji za provođenje programa dodjela nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja općine Trnovo

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

Oko Ajla Mulaosmanovic