Javni oglas

Na osnovu člana 23. i člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Službene novine F BiH“, broj : 49/05) i čl. 50 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Trnovo, broj 02-02-2552/17 od 16.08.2017.g. Općinski načelnik dana 08.11.2017. godine raspisuje

J A V N I   O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.  Viši referent- za popunu struktura CZ, prikupljanje i analizu podataka i informacija u Operativnom centru, protiv-požarnu zaštitu i koordinator za deminiranje ……………………….. Broj izvršilaca : 1 (jedan)

I Uslovi

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove i to:
– SSS-IV/III – srednja stručna sprema, Gimnazija ili Birotehnička škola,
– najmanje 6 (šest) mjeseci radnog staža,
– poznavanje rada na računaru.
Spisak potrebnih dokumenata koje kandidati trebaju dostaviti uz prijavu, kao dokaze o ispunjavanju uslova (originali ili ovjerene kopije) su:
1. Prijava na Javni oglas sa adresom i kontakt telefonom;
2. Diploma o završenoj školskoj spremi SSS, IV/III (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
3. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca);
4. Izvod iz matične knjige rođenih;
5. Uvjerenje/potvrda o radnom stažu iz posebnih uslova;
6. Dokaz o poznavanju rada na računaru (potvrdu, uvjerenje i drugi odgovarajući akt od ovlaštene ustanove, institucije ili drugog ovlaštenog lica ili organa o završenoj edukaciji za rad na računaru),
7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (uvjerenje će naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran);
8. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine – ne starije od tri mjeseca;
9. Ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti F BiH i BiH;
10. Ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika. Namještenik koji budu primljeni u radni odnos podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca u skladu sa čl. 28. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBIH.
Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, računajući od dana objave javnog oglasa.

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti na adresu :
OPĆINA TRNOVO, 71223 DELIJAŠ sa naznakom : „JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME – NE OTVARATI“.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
IBRO BERILO

Oko Ajla Mulaosmanovic