Početna / Javni pozivi/oglasi / JAVNI POZIV ZA DODJELU SADNICA MALINA I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I PLASTENIKA

JAVNI POZIV ZA DODJELU SADNICA MALINA I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I PLASTENIKA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo Općina Trnovo

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Broj: 02- 05 – 3800 /16

Datum: 24.10.2016.god.

 

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Trnovo (“ Službene novine Kantona Sarajevo” broj 12/08), člana 2. Budžeta Općine Trnovo za 2016. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 02/16 i člana 10. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Trnovo za 2016. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 02/16 i na osnovu Pisma namjere od strane humanitarne organizacije „Muslim Aid“, broj: 17/16 od 01.02.2016., kojim su osigurana donatorska sredstva (od strane Humanitarnih organizacija „MAID“ 40 %, Općine Trnovo 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %) u cilju razvoja jagodičaste i plasteničke proizvodnje na području općine Trnovo, Općinski načelnik raspisuje:

 

 

 

JAVNI POZIV

 

 1. za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica malina, sistema za navodnjavanje i protugradne mreže u površini od 0,1 ha putem sufinansiranja

 

 1. za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

 

 

I   PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo na učesće u Projektu imaju sva zainteresovana lica  sa područja općine/opštine Trnovo koja posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište pod zakupom  površine  0,1 ha (jedan dunum), koje je pogodno za uzgoj maline ili  200 m2 za podizanje plastenika.

 

 

 II  USLOVI ZA DODJELU

 

 1. SADNICA MALINA I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

 

Podnosilac  zahtjeva  treba da ispunjava sljedeće uslove:

 

 1. Da je podnosilac zahtjeva sa područja općine/opštine Trnovo,
 2. Da je podnosilac zahtjeva nezaposlen i/ili da primanja u domaćistvu ne prelaze 400 KM po članu.
 3. Da podnosilac u posljednje tri godine nije bio korisnik donacije u vidu sadnica maline.
 4. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u Općini Trnovo  i izvršio ažuriranje podataka za 2016. godinu ili dostavio ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele sadnica i opreme
 5. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog

zemljišta pogodnog za podizanje zasada maline,

 1. Da ima mogućnost navodnjavanja zasada maline,
 2. Da sufinansira 20%  za podizanja zasada maline, sa pratećom opremom,
 3. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti tehnologija proizvodnje maline u trajanju od dva  dana.

 

 

 

 1. PLASTENIKA

 

 1. Da je podnosilac zahtjeva sa područja općine Trnovo
 2. Da je podnosilac zahtjeva nezaposlen i/ili da primanja u domaćistvu ne prelaze 400 KM po članu.
 3. Da podnosilac u posljednje tri godine nije bio korisnik donacije u vidu plastenika.
 4. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u Općini Trnovo  i izvršio ažuriranje podataka za 2016. godinu ili dostavio ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava
 5. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju i koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
 6. Da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 7. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom,
 8. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

 

Služba za privredu i finansije Općine Trnovo je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

 

 

III KRITERIJI ZA DODJELU

 

 1. SADNICA MALINA I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

 

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 

 1. pogodnost vlastitog zemljišta za podizanje zasada maline proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utvrđuje Komisija za dodjelu na licu mjesta),
 2. dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
 • podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje),
 • za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice,
 • za svakog izdržavanog člana porodice,

 

 1. b)  PLASTENIKA

 

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 

 1. pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utvrđuje Komisija za dodjelu na licu mjesta),
 2. dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
 • podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje),
 • za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice,
 • za svakog izdržavanog člana porodice,

 

 

 

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju višečlanu porodicu i veći broj nezaposlenih u porodici.

 

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Potrebna dokumentacija za prijavu na javni poziv.

 

 1. zahtjev za prijavu na javni poziv,
 2. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivalista (fizička lica) izdate u 2016. godini ili ovjerena izjava da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele sadnica maline i sistema za navodnjavanje,
 3. ovjerena kućna lista,
 4. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od strane biroa za

zapošljavanje,

 1. Potvrda o primanjima članova domaćinstva (zaposleni, penzioneri)
 2. vlasništvo ili posjed nad parcelom ili ugovor o zakupu (kopija ZK izvadka, KK uloška ili Posjedovnog lista),
 3. ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeni paket malina zadržati u vlasništvu

najmanje 5 godine od potpisivanja Ugovora ili da će dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje  2 godine od potpisivanja Ugovora,

 1. ovjerena izjava da ce sufinansirati 20% od nabavne cijene sadnica maline ili nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom,
 2. ovjerena izjava da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti tehnologija uzgoja maline proizvodnje u trajanju od dva dana ili ukoliko se odluči za plasteničku proizvodnju izjavu da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

 

 

 • Svi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije.

 

 

 

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

 

Općinski načelnik imenuje Komisiju za dodjelu sadnica maline i plastenika sa pratećom opremom.

 

Zadatak Komisije je:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavlja uviđaj na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Općinskom načelniku.

Odluku o dodjeli  donosi Općinski načelnik na prijedlog Komisije.

 

NAPOMENA:

 

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu sadnica malina i sistema za navodnjavanja obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.
 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

 

 

VI NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na Pisarnicu Općine Trnovo ili poslati preporučenom poštom na adresu:

 

 

OPĆINA TRNOVO

 /za komisiju/

Ulica  Trnovo bb

72223 Delijaš

 

 

 

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi  za privredu i finansije ili putem telefona: 033/586-708

 

Obrazac zahtjeva zainteresovani mogu dobiti u šalter Sali općine Trnovo ili preuzeti sa web stranice Općine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinski načelnik

Berilo Ibro