JAVNI POZIV

 

Na osnovu člana 38. tačka 2. Statuta Općine Trnovo (“ Službene novine Kantona Sarajevo” broj 12/08), Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

a) za iskazivanje interesa za prekvalifikaciju

b) za iskazivanje interesa za pokretanje malog biznisa

c) za iskazivanje interesa za učenje stranih jezika

 

a) Pozivaju se svi zainteresovani građani sa područja Općine Trnovo da se prijave na Javni poziv za iskazivanje interesa za jednu od navedenih aktivnosti koje Općinski načelnik planira finansijski podržati u svojim aktivnostima u fiskalnoj 2017. godini.

Pravo učešća imaju osobe starije od 18  godina koje imaju prebivalište na području Općine Trnovo

Uslovi i način na koji će se izvršiti pomoć zainteresovanim licima će se naknadno odrediti nakon prispjelih aplikacija o čemu će se izraditi poseban pravilnik.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

– Prijava na javni poziv

– Kopija lične karte za podnosioca zahtjeva

  • Prijava prebivališta

 

Sredstva po ovom Javnom pozivu će se realizovati shodno dinamici priliva sredstava u Budžet Općine Trnovo.

Općinski načelnik će formirati komisiju koja će sačiniti Pravilnik o dodjeli sredstava, obaviti uvid  i zapisnički konstatovati činjenice o ispunjavanju uslova i utvrditi listu korisnika koji ispunjavaju uslove, te predložiti iznos sredstava Općinskom načelniku. Općinski načelnik će donijeti konačnu Odluku o dodjeli .

ROKOVI: Rok za prijavu je 60 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Trnovo i oglasnim pločama Mjesnih zajednica. Prijave se podnose lično na protokol Općine Trnovo. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Za sve informacije obratite se nadležnim službama  putem telefona (033) 586-709 i 586 712.

 

NAPOMENA: Sva  dokumentacija mora biti ovjerena.

 

 

 

 

Trnovo, 23. Januar 2017. godine                                              OPĆINSKI NAČELNIK

 

Ibro Berilo