Početna / Javni pozivi/oglasi / Javni poziv poslodavcima

Javni poziv poslodavcima

Broj: 02-05-2298/18
Trnovo, 05.07.2018.godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2018.godinu, broj: 01-02-4047/18 od 29.12.2018.godine, Općinski načelnik,
o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

I

Pozivaju se pravni subjekti (u daljem tekstu:poslodavci) sa područja općine Trnovo i Kantona Sarajevo, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za učešće u programu prijema pripravnika- nezaposlenih osoba, osoba visoke stručne spreme, VII stepena sa područja općine Trnovo i to:

1. pripravnik VSS/VII stepena stručne spreme (Ekonomski fakultet), koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, jedan (1) pripravnik

II

U cilju realizacije ovog programa za podsticaj zapošljavanja u općini Trnovo, Općina Trnovo će poslodavcima koji potpišu Ugovore o radu sa pripravnicima gore navedene stručne spreme i zanimanja, te izvrše njihovu prijavu na penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu, refundirati sredstva u mjesečnom iznosu i to:
600,00 KM u trajanju od 12 mjeseci

III

Općina Trnovo će sa poslodavcima zaključiti posebne ugovore o finansiranju pripravnika kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu prijema pripravnika.

IV

Poslodavci su dužni zaključiti pojedinačne ugovore o radu sa pripravnicima kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze.

V

Svoje aplikacije o spremnosti za prijem pripravnika po vrstama zanimanja i broju osoba, poslodavci mogu dostaviti na adresu:
Općina Trnovo – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu općine Trnovo, na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali i na Web stranici općine Trnovo, www. trnovo.ba.
Adresa: Općina Trnovo ul Trnovo bb 71223 Delijaš.

VI

Javni poziv ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine i službenoj Web stranici općine Trnovo, a kraće u slučaju da se prije isteka roka prijave poslodavci za prijem navedenog broja pripravnika.

 

DOSTAVITI:
1. Na oglasnu ploču općine Trnovo,
2. Web stranicu općine Trnovo,
3. Arhivi.

Po ovlaštenju
Općinskog načelnika
Meho Krupalija

Prijavni obrazac

Oko Ajla Mulaosmanovic