Utorak, April 25, 2017 16:36
Početna / Javni pozivi/oglasi / O G L A S O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM LICITACIJE

O G L A S O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM LICITACIJE

Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo broj 01-31-1850/16 od 16.05.2016. godine i 01-02-4167/16 od 05.12.2016. godine, općinski načelnik, raspisuje

 

O G L A S

O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG  ZEMLJIŠTA

PUTEM LICITACIJE

 

  1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje-licitacije po ovom oglasu je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu općine Trnovo, na lokalitetu Bjelašnice, općina Trnovo i to zemljište označeno kao:

 

 

–          k.č.broj 3102/45 Ko. Presjenica

površina lokacije: 403 m2,

namjena objekta: pansion

sa javnim sadržajem,

neto korisna površina objekta:1083,18m2

spratnost objekta: S+P+2+M,

karakter: stalni

 

–          k.č. broj: 3008/57 Ko. Presjenica

površina lokacije : 413,00 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta:S+P+1+M

karakter: stalni

neto korisna površina objekta:720,00 m2

 

–          k.č. broj: 3008/58 Ko. Presjenica

površina lokacije :303,00 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta: S+P+1+M

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 720,00 m2

 

–          k.č. broj: 3008/67 Ko. Presjenica

površina lokacije : 273,00 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta: S+P+1+M

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 672,20 m2

 

–          k.č. broj: 3089/4,3114/24 i 3114/25 Ko. Presjenica

ukupna površina lokacije : 2008,00 m2

namjena objekta: hotel

spratnost objekta: Po+S+P+1+M

karakter: stalni

neto korisna površina objekta: 3472,00 m2

 

–          k.č. broj: 3089/5 Ko. Presjenica

površina lokacije : 544,00 m2

namjena objekta: apartmani

spratnost objekta: Po+S+P+1+M

karakter: stalni

neto korisna površina objekta:1536,00 m2

 

 

Prednje naznačene parcele upisane na ime Općine Trnovo, sa dijelom 1/1.

 

  1. CIJENA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Početna prodajna cijena za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1. ovog oglasa iznosi 110,00KM/m2.

Naknada za pogodnost građevinskog zemljišta-renta iznosi 36 KM/m2 neto korisne površine objekta.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta iznosi 170 KM/m2.

Naknada za projektnu dokumentaciju pansiona sa javnim sadržajem na parceli označenoj kao k.č.broj 3102/45 K.o. Presjenica iznosi 30.221,10 KM

 

 

 

  1. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

-Parcela koja je predmet licitacije po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog radnog dana  od 8,00 do 16,00 časova i to za svo vrijeme trajanja oglasa o licitaciji. Kontakt osoba: Osman Smječanin,  tel. 033/586-712.

-Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju  može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama nadležnih službi općine Trnovo.

 

 

  1. DAN SAT I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u sali općine Trnovo, dana 17.04.2017.godine  s  početkom u 11,00 sati.

 

  1. KAPARA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Kapara koju je dužan uplatiti svaki učesnik licitacije iznosi 10% od početne prodajne cijene nekretnine.

Kaparu je učesnik licitacije dužan uplatiti na depozitni ručun Općine Trnovo broj 1602000000501610 kod Vakufske banke d.d, vrsta prihoda 722 431, šifra općine 093.

Neuspjelim učesnicima licitacije će iznos uplaćene kapare biti vraćen u roku od sedam dana od dana okončanja licitacije, umanjen za iznos troškova obrade od 5%  kapare.

Učesniku koji uspije na licitaciji odnosno kupi licitiranu nekretninu, kapara se uračunava u izlicitiranu cijenu.

U slučaju da učesnik licitacije, koji uspije na licitaciji ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora,  nema pravo na povrat kapare.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora i poreza na promet nekretnina, plaća kupac.

 

  1. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u roku od 7 dana od dana pribavljanja mišljenja nadležnog Pravobranilaštva. Ugovor će se zaključiti u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu plaćanja kupoprodane cijene, naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente, naknade za uređenje građevinskog zemljišta, naknade za projektnu dokumentaciju za pansion sa javnim sadržajem na parceli označenoj kao k.č.broj 3102/45 K.o. Presjenica te prenosa prava vlasništva i posjeda.

Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene,  naknadu za pogodnost građevinskog zemljišta,  naknadu za uređenje građevinskog zemljišta te naknadu za projektnu dokumentaciju za pansion sa javnim sadržajem na parceli označenoj kao k.č.broj 3102/45 K.o. Presjenica, uplatiti u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Ukoliko kupac u naznačenom roku ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, naknadu za pogodnost građevinskog zemljišta, naknadu za uređenje građevinskog zemljišta te naknadu za projektnu dokumentaciju za pansion sa javnim sadržajem na parceli označenoj kao k.č.broj 3102/45 K.o. Presjenica, smatrat će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor.

Kupac-investitor se obavezuje da u roku od 15 dana po zaključivanju kupoprodajnog ugovora podnese zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti kod nadležne službe.

Kupac se ne može uknjižiti kao vlasnik dok ne izmiri kupoprodajnu cijenu za građevinsko zemljište, naknadu za pogodnost građevinskog zemljišta-renta,  naknadu za uređenje građevinskog zemljišta te naknadu za projektnu dokumentaciju za pansion sa javnim sadržajem na parceli označenoj kao k.č.broj 3102/45 K.o. Presjenica.

Kupac je dužan u roku od jedne godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno notarske isprave, zatraži izdavanje rješenja o odobrenju gradnje objekta. A u roku od jedne godine od izdavanja navedenog odobrenja za građenje kupac je dužan da izvede pretežit dio radova na građevini tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

 

  1. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINA U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po izmirenju obaveza iz tačke 2. ovog oglasa, o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji zemljišta u posjed.

 

  1. PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća u postupku licitacije imaju domaća i strana pravna i fizička lica, u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima.

Ako osoba učestvuje na licitaciji putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

 

  1. USLOV ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan od učesnika, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

 

 

 

Općinski načelnik

Ibro Berilo s.r