Početna / Javni pozivi/oglasi / Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije

Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije

Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14), te Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo broj 01-31-1850/16 od 16.05.2016. godine, općinski načelnik, raspisuje

O G L A S
O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
PUTEM LICITACIJE

1. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje-licitacije po ovom oglasu je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu općine Trnovo, na lokalitetu Bjelašnice, općina Trnovo i to zemljište označeno kao:
– k.č. broj: 3008/53 , 3114/20 i 3114/21
ukupna površina lokacije : 818,00 m2
namjena objekta: apartmani
spratnost objekta: Po+S+P+1+M
karakter: stalni
neto korisna površina objekta: 1536,00 m2

– k.č. broj: 3089/3 , 3114/22 i 3114/23
ukupna površina lokacije : 817,00 m2
namjena objekta: apartmani
spratnost objekta: Po+S+P+1+M
karakter: stalni
neto korisna površina objekta: 1536,00 m2
Prednje naznačena parcela upisana na ime Općine Trnovo, sa dijelom 1/1.

2. CIJENA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Početna prodajna cijena za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1. ovog oglasa iznosi 110,00KM/m2.
Naknada za pogodnost građevinskog zemljišta-renta iznosi 36 KM/m2 neto korisne površine objekta.
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta iznosi 170 KM/m2.

3. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU
-Parcela koja je predmet licitacije po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 časova i to za svo vrijeme trajanja oglasa o licitaciji. Kontakt osoba: Osman Smječanin, tel. 033/586-712.
-Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama nadležnih službi općine Trnovo.

4. DAN SAT I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE
Licitacija će se održati u sali općine Trnovo, dana 26.9.2017.godine s početkom u 11,00 sati.

5. KAPARA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA
Kapara koju je dužan uplatiti svaki učesnik licitacije iznosi 10% od početne prodajne cijene nekretnine.
Kaparu je učesnik licitacije dužan uplatiti na depozitni ručun Općine Trnovo broj 1602000000501610 kod Vakufske banke d.d, vrsta prihoda 722 431, šifra općine 093.
Neuspjelim učesnicima licitacije će iznos uplaćene kapare biti vraćen u roku od sedam dana od dana okončanja licitacije, umanjen za iznos troškova obrade od 5% kapare.
Učesniku koji uspije na licitaciji odnosno kupi licitiranu nekretninu, kapara se uračunava u izlicitiranu cijenu.
U slučaju da učesnik licitacije, koji uspije na licitaciji ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat kapare.
Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora i poreza na promet nekretnina, plaća kupac.

6. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u roku od 7 dana od dana pribavljanja mišljenja nadležnog Pravobranilaštva. Ugovor će se zaključiti u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu plaćanja kupoprodane cijene, naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta, te prenosa prava vlasništva i posjeda.
Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene, naknadu za pogodnost građevinskog zemljišta i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, uplatiti u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.
Ukoliko kupac u naznačenom roku ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, naknadu za pogodnost građevinskog zemljišta i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, smatrat će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor.
Kupac-investitor se obavezuje da u roku od 15 dana po zaključivanju kupoprodajnog ugovora podnese zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti kod nadležne službe.
Kupac se ne može uknjižiti kao vlasnik dok ne izmiri kupoprodajnu cijenu za građevinsko zemljište, naknadu za pogodnost građevinskog zemljišta-renta i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta.
Kupac je dužan u roku od jedne godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno notarske isprave, zatraži izdavanje rješenja o odobrenju gradnje objekta. A u roku od jedne godine od izdavanja navedenog odobrenja za građenje kupac je dužan da izvede pretežit dio radova na građevini tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

7. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINA U POSJED KUPCU
Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po izmirenju obaveza iz tačke 2. ovog oglasa, o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji zemljišta u posjed.

8. PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI
Pravo učešća u postupku licitacije imaju domaća i strana pravna i fizička lica, u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima.
Ako osoba učestvuje na licitaciji putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

9. USLOV ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE
Licitacija se može održati samo ako na njoj učestvuju najmanje dva učesnika.
Ako se na licitaciju javi samo jedan od učesnika, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

Općinski načelnik
Ibro Berilo s.r.

Oko Ajla Mulaosmanovic