Početna / Javni pozivi/oglasi / Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije

Oglas o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije

Na osnovu člana 2. Odluke o prodaji šumskih sortimenata broj 01-02-3686/17 od 28.11.2017. godine i člana 4. Pravilnika o prodaji šumskih drvnih sortimenata broj 02-05-1643/17 od 15.05.2017. godine, općinski načelnik raspisuje

O G L A S

O PRODAJI ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA PUTEM LICITACIJE

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje-licitacije po ovom oglasu su šumski drvni sortimenti na području općine Trnovo i to:

Vrsta drveta

Bruto masa (m3)

Neto masa (m3)

Četinari

178,94

144,83

Lišćari

50,72

42,94

UKUPNO

229,66

187,77

2. POČETNA CIJENA ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA

ČETINARI

Vrsta sortimenta

Neto masa (m3)

Cijena na panju KM/m3 bez PDV-a

Iznos KM

Pilanski T. I klase

39,10

123

4.809,30

Pilanski T. II klase

42,00

99

4.158,00

Pilanski T. III Klase

21,72

80

1.737,60

Jamsko drvo

27,52

41

1.128,32

Celuloza

14,49

18

260,82

UKUPNO

144,83

12.094,04

LIŠĆARI

Vrsta sortimenta

Neto masa (m3)

Cijena na panju KM/m3 bez PDV-a

Iznos KM

Pilanski T. I klase

7,24

106

767,44

Pilanski T. II klase

6,87

87

597,69

Pilanski T. III Klase

6,44

62

399,28

Ogrevno drvo

22,39

30

671,70

UKUPNO

42,94

2.436,11

Napomena: neto drvna masa izračunata je na osnovu procenata korištenja predviđenog važećom Šumskom privrednom osnovom a učešće sortimenata na osnovu sortimentnih tablica. Stvarna količina drvnih sortimenata će se utvrditi nakon sjeće i klasificiranja od strane stučnog lica Uprave za šumarstvo. Početna cijena je utvrđena na osnovu Jedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga za 2018. godinu broj 0103-2819-7/17 od 21.11.2017. godine koji primjenjuje KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo.

3. VRIJEME RAZGLEDANJA

Šumski drvni sortimenti koji su predmet licitacije po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 časova i to za svo vrijeme trajanja oglasa o licitaciji. Kontakt osoba: Krupalija Memsud tel. 033/586-708

4. DAN SAT I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Oglas o licitaciji će se objaviti na web stranici općine Trnovo i oglasnoj ploči, dok će se sažetak objaviti u dnevnom listu.

Licitacija će se održati u sali općine Trnovo, dana 17.05.2018.godine s početkom u 13,00 sati.

5. PRAVO UČEŠĆA U POSTUPKU PRODAJE ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA

Pravo učešča u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata putem licitacije-javnim nadmetanjem imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju slijedeće opće uslove:

  • da posjeduju Rješenje o upisu u Sudski registar ili da dostave dokaz o ispunjavanju uvjeta za promet šumskih drvnih sortimenata,

  • da imaju porezni i PDV broj,

  • da imaju aktivan transakcijski račun kod banke i

  • dostave dokaze o uplati novčanog depozita kao potvrdu ozbiljnosti učešča na licitaciji.

Ako osoba učestvuje na licitaciji putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Visina obaveznog depozita iznosi 3% od ukupne vrijednosti licitiranog kontigenta šumskih drvnih sortimenata.

Depozit je učesnik licitacije dužan uplatiti nadepozitni ručun Općine Trnovo broj 3380002205001259 kod UniCredit Bank d.d, vrsta prihoda 722 546 šifra općine 093.

Neuspjelim učesnicima licitacije će iznos ulaćenog depozita biti vraćen u roku od sedam dana od dana okončanja licitacije, umanjen za iznos troškova obrade od 5% depozita.

6. ZAKLJUČENJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu plaćanja kupoprodajne cijene ,načina sječe i uspostave šumskog reda.

U šumi na panju sječa se kupcu odobrava uz prethodno obilježavanje stabala za sječu. Nadzor nad sječom, izradom i izvlačenjem ili iznošenjem drveta do međustovarišta vrši Uprava za šumarstvo ministartva privrede Kantona Sarajevo, kao i premjeravanje i obračun sredstava za uplatu. Po izvršenoj uplati i predočavanju uplatnice od strane kupca drvo se može staviti u promet uz odgovarajući otpremni dokument.

Krajnji rok za sječu i plaćanje je 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

7. USLOV ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Sažetak obavještenja će se objaviti u dnevnom listu, dok tekst oglas na Web stranici i oglasnoj ploči općine Trnovo.

Licitacija se može održati samo ako na njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan od učesnika, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona kojom je ponuđena najveća cijena. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine ili ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u utvrđenom roku, uplaćeni depozit se zadržava /ne vraća, a prodaja šumskih drvnih sortimenata će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

Općinski načelnik

Ibro Berilo s.r.

Oko Ajla Mulaosmanovic