Početna / Vijesti / Općinsko vijeće usvojilo budžet Općine Trnovo za 2017. godinu

Općinsko vijeće usvojilo budžet Općine Trnovo za 2017. godinu

Na četvrtoj sjednici održanoj 13.02.2017.godine, Općinsko vijeće kojim je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća, Emina Mehmedagić, je usvojilo Budžet općine Trnovo za 2017.godinu u iznosu od 11.088.816,45 KM. Što je i najveći budžet Općine do sada.

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 3. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;


2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;

3. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Službi za upravu Općine Trnovo za 2016. god.
Predlagač: Općinski načelnik.
4. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Trnovo za 2016. godinu
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća Trnovo.
5. Budžet Općine Trnovo za 2017.godinu; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik.

6. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2017.godinu; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik.

7. Program rada Općinskog načelnika za 2017. god.
Predlagač: Općinski načelnik.

8. Informacija o ugroženosti od prirodnih nepogoda za period juli-decembar 2016. godine;
Predlagač: Općinski načelnik.

9. Izvještaj o radu iz oblasti inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma, građenja i komunalne djelatnosti za period juli-decembar 2016. godine;
Predlagač: Općinski načelnik

10. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta Štinji Do; Prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik

11. Odluka o izmjenama i dopunama UP „Babin Do“; Prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
12. Odluka o pristupanju izradi UP „Sportski centar“ Trnovo;Prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik.
13. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekata i izvođenje radova „Sportski centar“ Trnovo – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik
14. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekata i izvođenje radova unutar Plana parcelacije „Tušila“ – prijedlog;
Predlagač: Općinski načelnik.

15. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ;
Predlagač: Općinski načelnik.

16. Odluka o držanju stoke ; Prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik.
17. Odluka o prodaji stalnog sredstva po sistemu staro za novo: prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik.
18. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Mala Vrela“ na području Općine Trnovo – nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik.

19. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Velika Vrela“ na području Općine Trnovo –nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik.

20. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Prštetak“ na području Općine Trnovo –nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik.

21. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Duganja“ na području Općine Trnovo –nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik.
22. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Zabojska“ na području Općine Trnovo – nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik.
23. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Krsinja“ na području Općine Trnovo –nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik.

24. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Crni potok“ na području Općine Trnovo – nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik.
25. Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće “Jezera” na području Općine Trnovo-nacrt;
Predlagač: Općinski načelnik.
26. Razrješenja i imenovanja:
a) Razmatranje izvještaja Komisije za izbor i imenovanja
b) Odluka o razrješenju člana OIK-e Trnovo
c) Odluka o imenovanju člana OIK-e Trnovo
Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja.
27. Tekuća pitanja

Sve tačke dnevnog rada su usvojene.

image