Početna / Vijesti / Održana sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

Održana sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

Jučer, na Osmoj redovnoj sjednici Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH koja je održana u Sarajevu članovi Predsjedništva su detaljno upoznati o nizu aktivnosti koje je Savez poduzeo između dvije sjednice.

Jedna od ključnih tački dnevnog reda bila je inicijativa Općine Centar Sarajevo za zaštitu prava na lokalnu samoupravu koja je povrijeđena donošenjem Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriju kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u javnim ustanovama i javnim preduzećima u kojima kanton, grad ili općina sudjeluju s više od 50 posto ukupnog kapitala.

Načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo je naglasio da su jedinicima lokalne samouprave u Sarajevskom kantonu oduzete sve nadležnosti osim Zakona o građevinskom zemljištu, te je rekao kako općinama u Sarajevskom kantonu veći problem predstavljaju uredbe, nego zakoni.

Članovi Predsjedništva zaključili su da u Sarajevskom kantonu bude pokrenuta aktivnost oko obustave primjene Uredbe, odnosno njenog stavljanja van snage i da se ispita ustavnost i usklađenost sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH svih zakonskih rješenja u KS.

Također, članovima Predsjedništva su predstavljene i aktivnosti Saveza oko izrade Analize pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u FBiH, koja će poslužiti kao važeći argument za pokretanje inicijative Saveza za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na način da se poveća udio općina i gradova u raspodjeli javnih prihoda od neizravnih poreza, te prihoda od poreza na dohodak i poreza na dobit.

Navedeno je da osnovu za novu raspodjelu prihoda predstavlja činjenica da su se od 2006., kada je donesen trenutni postotak raspodjele prihoda od indirektnih poreza općinama i gradovima, prihodi općina i gradova od indirektnih poreza stalno relativno umanjivani u odnosu na prihode viših razina vlasti temeljem otplate vanjskog duga FBiH, od kojeg jedinice lokalne samouprave često nisu dobivale sredstva i uživale koristi, dok su, istovremeno, rashodi općina i gradova rasli, jer su im sa viših razina vlasti prenošene nadležnosti bez prijenosa financijskih sredstava za izvršavanje tih nadležnosti.

Dogovoreno je da će se potpisivanje Sporazuma o suradnji između Saveza općina i gradova FBiH sa Predstavničkim domom Parlamenta FBiH provesti na Skupštini Saveza koja je planirana 26. lipnja 2019. u Neumu, te da će Savez kao pravni sljednik moći zastupati interese svojih članica u Parlamentu FBiH. Na kraju je istaknuta potreba solidarisanja s jedinicama lokalne samouprave koje se susreću s poplavama koje su nedavno zadesile našu zemlju.

sjednica-predsjednistva-skupstine-saveza-opcina-

 

Izvor: Fena

Oko Ajla Mulaosmanovic