Početna / Služba za urbanizam, komunalne poslove, investicije i zaštitu čovjekove okoline

Služba za urbanizam, komunalne poslove, investicije i zaštitu čovjekove okoline

Služba vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana,
 • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vrši statističku obradu podataka o poslovima iz oblasti za koju je osnovana,
 • rješava u upravnim stvarima u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
 • stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za djelokrug poslova iz nadležnosti službe,
 • vrši poslove koje se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, javnih površina, rente i doprinosa za izgradnju skloništa,
 • vrši stručne poslove u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacioni planovi i urbanistički projekti),
 • vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
 • vrši poslove praćenja stanja u oblasti komunalnih djelatnosti,
 • vrši realizaciju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i saobraćaja,
 • priprema godišnje planove za, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju objekata u skladu sa planiranim Budžetskim sredstvima,
 • u saradnji sa Mjesnim zajednicama, Javnim Kantonalnim preduzećima, ministarstvima, javnim ustanovama, udruženjima građana prikuplja prijedloge projekata i koordinira i usaglašava prioritete za realizaciju u tekućoj godini,
 • prati realizaciju investicionih projekata na području Općine koji se finansiraju iz Budžeta Općine,
 • učestvuje u pripremi i izradi planova i projekata razvoja Općine, posebno u oblasti stambene, privredne izgradnje, komunalne infastrukture i komunalnih djelatnosti,
 • priprema dokumentaciju potrebnu za sanaciju i obnovu stambenog fonda te objekata u vlasništvu Općine,
 • prati realizaciju projekata obnove na području Općine koji se finansiraju iz Budžeta Kantona ili sredstvima humanitarnih organizacija ili institucija,
 • ostvaruje saradnju sa humanitarnim organizacijama, ministarstvima, agencijama, u cilju realizacije programa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica i osiguranja sredstava za sanaciju,
 • učestvuje u realizaciji projekata povratka izbjeglica i raseljenih lica kroz realizaciju projekata sanacije stambenih jedinica,
 • vrši projekte iz oblasti zaštite čovjekove okoline u pitanjima u okviru svojih nadležnosti,
 • vrši izradu nacrta akata koje usvaja Općinsko vijeće, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koja usvajaju nadležne institucije Grada, Kantona, Federacije iz oblasti za koju je osnovana,
 • obavlja i druge poslove za koju je osnovana koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost službe kao i poslove koje joj u zadatak  stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.