Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Općine Trnovo («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 12/08), i člana 5. Pravilnika o stipendiranju učenika i strudenata Općinski načelnik Trnovo, raspisuje

K O N K U R S

za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2017/2018.godini

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola sa sjedištem na području Kantona Sarajevo i redovni studenti Univerziteta u Sarajevu i pridruženih članica Univerziteta u Sarajevu, studijski program I ciklusa (dodiplomski studij) , a imaju prebivalište na području općine Trnovo, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu.

U školskoj/akademskoj 2017/2018 godini stipendirat će se srednje i visoko obrazovanje.

Stipendije se dodjeljuju za jednu redovnu školsku/akademsku godinu i isplaćivat će se 10. mjeseci.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

– za srednjoškolce IV – stepen………………………… 70.00 KM.

– za srednjoškolce III stepen-zanati………………….100,00 KM

– za studente društvenih smjerova…………………..100,00 KM.

– za studente tehničkih i medicinskog smjera…….120,00 KM

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti sljedeća dokumenta (orginal ili ovjerenu fotokopiju):

– zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju (može se preuzeti u šalter sali općine Trnovo),

– rodni list kandidata,

– potvrda o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu, sa naznakom da se godina upisuje prvi put,

– CIPS prijava o mjestu prebivališta za kandidata, a ako je kandidat maloljetan CIPS prijava za roditelja – staratelja ne starija od šest mjeseci,

– ovjerenu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije iz drugih izvora,

– dokaz o tekućem računu učenika/studenta kod komercijalne banke, a za maloljetne tekući račun roditelja-staratelja

– kućna lista i uvjerenje o primanjima za sve članove ako zahtjev za stipendiranje podnose dva ili više člana istog domaćinstva.

Ukupan broj stipendija koje će se dodijeliti u tekućoj školskoj/akademskoj godini odredit će se prema raspoloživim sredstvima za ovu namjenu.

Stipendije se neće dodjeljivati kandidatima koji primaju stipendiju po nekom drugom osnovu, vanrednim učenicima/studentima, oni koji su obnovili godinu, oni koji imaju prebivalište na općini Trnovo kraće od 1 godine.

O konačnim rezultatima konkursa svaki prijavljeni kandidat će biti pismeno obavješten.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnoj Web stranici općine Trnovo i oglasnoj ploči općine Trnovo.

Prijave se predaju lično ili putem pošte na adresu: Općina Trnovo, Trnovo bb, 71223. Delijaš, sa naznakom “Konkurs za stipendije”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zahtjev

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

 

 

 

 

Pin It