JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

O B A V J E Š T E NJ E Obavještavaju se građani i zainteresirana pravna lica,

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se građani i zainteresirana pravna lica, da će se javna rasprava o Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”Bič” na području Općine Trnovo, Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”Bliznice Iva” na području Općine Trnovo, Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”Pod Košutom” na području Općine Trnovo, Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”Kalaštak” na području Općine Trnovo, Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”Kuhačica” na području Općine Trnovo, Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”Studenac” na području Općine Trnovo i Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće ”Potoci” na području Općine Trnovo, donešene na sjednici Općinskog vijeća Trnovo,dana 30.11.2018. godine, provesti dana 13.11.2018. godine u 13,00 sati u Sali općine Trnovo, općina Trnovo, te da se javni uvid u Nacrt Elaborata i Nacrt Odluka može izvršiti radnim danom od 8.30 do 15 sati, u zgradi Općine Trnovo, Trnovo, Trnovo 36., soba broj 7.
Pismene primjedbe i sugestije na Nacrte Elaborata i Nacrte Odluka se mogu dostaviti Općini Trnovo, Službi za prostorno uređenje, urbanizam, komunalne poslove, obnovu, razvoj i zaštitu čovjekove okoline.

Zaključak “Bič”

Zaključak “Bliznice”

Zaključak “Pod Košutom”

Zaključak “Kalaštak”

Zaključak “Kuhačica”

Zaključak “Studenac”

Zaključak “Potoci”

OPĆINSKI NAČELNIK

Pin It