KONKURS za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini

Na osnovu člana 38. Statuta općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/08), i člana 4. Pravilnika o

Na osnovu člana 38. Statuta općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/08), i člana 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata broj: 01-38-1688/19 od 134.03.2019.godine, Općinski načelnik raspisuje

KONKURS

za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju redovni učenici srednjih škola sa sjedištem na području Kantona Sarajevo i redovni studenti Univeziteta u Sarajevu i pridruženih članica Univerziteta u Sarajevu, a imaju prebivalište na području općine Trnovo u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci do dana podnošenja prijave i to:

 1. učenici srednjih škola sa najmanjom završnom ocjenom 3 (tri) iz prethodnog razreda, a učenici prvog razreda srednje škole sa najmanjom završnom 3 (tri) iz IX razreda osnovne škole,

 2. redovni studenti prve godine studija sa najmanjom ocjenom 3 (tri) iz zvaršnog razreda srednje škole, i

 3. redovni studenti druge i narednih godina studija sa prosjekom ocjena iz prethodne godine od najmanje 6 (šest).

Stipendije za učenike/studente dodjeljivat će se na osnovu broja bodova koji se utvrđuju za svakog prijavljenog kandidata, prema sljedećim kriterijima:

 • bodovi po osnovu rezultata u učenju,

 • bodovi po osnovu statusa (RVI,dobitnici ratnih priznanja),

 • bodovi po osnovu socijalnog statusa i

 • bodovi po drugima osnovama

Uz prijavu na Konkurs potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje navedenih kriterija (original ili ovjerena kopija):

 • svjedočanstvo o uspjehu u prethodnoj godini, a za učenike I razreda srednje škole svjedočanstvo o završenom IX razredu osnovne škole,

 • uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini, a za studente I godine studija svjedočanstvo završnog razreda srednje škole,

 • potvrda o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,

 • kućnu list o broju članova zajedničkog domaćinstva,

 • dokaz o ličnim primanjima svih članova zajedničkog domaćinstva: zaposleni-platnu listu ili potvrdu o visini plaće za posljednji mjesec, penzioneri-posljednji ček od penzije, uvjerenje o primanjima po osnovu boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, nezaposleni-potvrdu Zavoda za zapošljavanje, a ako nisu prijavljeni kod Zavoda, uvjerenje Federalnog zavoda PIO/MIO da nisu na evidenciji, potvrdu o redovnom školovanju člana porodice, odnosno rodni list za predškolsko dijete,

 • dokaz da je učenik/student:

  – bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umlih za roditelje),

 • dokaz da je učenik ili student čiji je jedan ili oba roditelja:

  – poginuo/la kao pripadnik OS RBiH,

  – ratni vojni invalid (sa naznačenim procentom invalidnosti),

 • uvjerenje o kretanju, a ako je kandidat maloljetan uvjerenje o kretanju za jednog roditelja-staratelja (ova uvjerenja će nadležna služba prikupljati po službenoj dužnosti).

 • Potvrda mjesne zajednice da učenik/student ima boravište na području općine Trnovo (za učenike i studente koji stvarno žive na području općine Trnovo).

 • izjava učenika/studenta, odnosno roditelja-staratelja ukoliko je učenik maloljetan, kojom se daje saglasnost da se njegovi lični podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5.Zakona o zaštiti ličnih podataka, a za potrebe provođenja konkursne procedure,

 • izjava da učenik/student ne prima stipendiju po nekom drugom osnovu,

 • dokaz o tekućem računa, a za maloljetne tekući račun roditelja-staratelja.

Stipendije se dodjeljuju za jednu redovnu školsku/akademsku godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

Ukupan broj stipendija koje će se dodijeliti u tekućoj školskoj/akademskoj godini, odredit će se nakon usvajanja Budžeta za tekuću godinu, prema raspoloživim sredstvima za ovu namjenu, u omjeru od 60 % za stipendiranje studenata i 40 % za stipendiranje učenika.

Stipendije se neće dodjeljivati kandidatima koji primaju stipendiju po nekom drugom osnovu, koji su obnovili godinu i apsolventima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u raznatranje.

Rang lista izabranih kandidata objavit će se na Web stranici i oglasnoj ploči općine Trnovo.

O konačnim rezultatima konkursa svaki prijavljeni kandidat će biti pismeno obaviješten.

Prijave na Konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnoj Web stranici općine Trnovo i odglasnoj ploči općine Trnovo.

Prijavu na Konkurs (koju možete naći na Web stranici općine Trnovo ili lično preuzeti u šalter sali općine Trnovo) sa potrebnom dokumentacijom dostavili lično na protokol općine Trnovo ili poštom preporučeno na adresu: Općina Trnovo 36., 71223 Delijaš-Trnovo, uz naznaku “Prijava za stipendiju”.

Broj: 02-38-1678/19

Trnovo, 15.03.2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Ibro Berilo

Zahtjev za stipendiranje

Pin It