Početna / Vijesti / Izrada Elaborata zaštite izvorišta

Izrada Elaborata zaštite izvorišta

U toku 2017. godine urađena je izrada Elaborata zaštite za osam izvorišta na području općine Trnovo, u toku je priprema tendera za novih sedam izvorišta.

Na Općinskom vijeću su donesene Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće na području općine Trnovo. Izvorišta su locirana na području općine, njima upravlja Javno komunalno preduzeće “Trnovo” d.o.o. Trnovo. Odlukama se utvrđuju zone sanitarne zaštite, njihova veličina, granice, mjere zaštite, zabrane i ograničenja, te monitoring kvaliteta i kvantiteta voda na izvorištu, zatim izvori i način finansiranja zaštitnih mjera, za planski period od najmanje 10 godina, kao i nadzor nad provođenjem ovih odluka, te kaznene odredbe i druga pitanja od interesa za provođenje sanitarne zaštite predmetnog izvorišta.

Urađeni su Elaborati i donesene Odluke za slijedeća izvorišta:

Izvorište “Krsinja” koristi se za vodosnadbijevanje Gračanice i Pendičića.

Izvorište “Crni potok” koristi se za vodosnadbijevanje naselja Sinanovići i Pervizi.

Izvorište “Jezera” koristi se za vodosnadbijevanje naselja Dujmovići, Trebečaj, Gaj, Mijanovići i Brutusi.

Izvorište “Zabojska” koristi se za vodosnadbijevanje naselja Delijaš, Sjeverovići, Karovići i Pomenovići.

Izvorište “Duganja” planirano je da se koristi za potrebu vodosnadbijevanja naselja Dejčići, Ostojići, Luke i Šabanci.

Izvorište “Prštetak” planirano je da se koristi za potrebu vodosnadbijevanja Prečkog polja.

Izvorište “Velika vrela” planirano je da se koristi za potrebu vodosnadbijevanja “Sportsko-rekreacionog centra Bjelašnica” na Babinom Dolu.

Izvorište “Mala vrela” planirano je da se koristi za potrebu vodosnadbijevanja naselja Rakitnica, Šabići, Lukavac, Brda i Milišići.

GRAFIČKI NACRT 5 CRNI POTOK

Oko Ajla Mulaosmanovic