Služba vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • Obavlja poslove iz oblasti zaštite i spašavanje u okviru prenesenih nadležnosti Federalne i Kantonalne uprave civilne zaštite na ovu službu, te izvršava i provodi sve zadatke postavljene od navedenih uprava na području Općine;
 • Izgrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine;
 • Učestvuje u pripremi Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini;
 • Prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;
 • Vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
 • Priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine i vodi propisane evidencije;
 • Koordinira i prati proces deminiranja na Općini;
 • Vrši poslove obavještavanja i osmatranja putem Operativnog centra civilne zaštite;
 • Vrši i druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima;
 • Utvrđuje pravo na sistem naknada za pripadnike civilne zaštite;
 • Provodi mjere zaštite i spašavanja (protivpožamu zaštitu, zaštitu od klizišta, zaštitu od NUS-a i MES-a, evakuaciju, spašavanje iz ruševina kao i druge potrebne mjere zaštite i spašavanja);
 • Koordinira i sarađuje na izradama projekata i programa vezanih za primjenu ISO standarda;
 • Predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini;
 • Organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 • Organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini;
 • Obavlja stručne poslove za Općinski štab civilne zaštite;
 • Obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće;
 • Obavlja stručne poslove na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti općine;
 • Ostvaruje saradnju sa općinskim službama uprave u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja;
 • Ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u akcijama spašavanja;
 • Obavlja stručne poslove organizovanja i rada Službe osmatranja i uzbunjivanja u Općini u skladu sa zakonom;
 • Vrši poslove nadzora u djelokrugu komunalnih djelatnosti i zakonom propisanih ovlašćenja, a naročito u oblasti vodosnadbjevanja, otpadnih voda, kanalizacije;
 • Prati stanje bespravne izgradnje i vodi evidenciju o bespravnoj izgradnji na području Općine;
 • Vrši inspekcijski nadzor, donosi rješenje o uklanjanju građevine, obustavu građenja, otklanjanje nepravilnosti;
 • Uspostavlja i vodi registar izrečenih prekršajnih kazni i mjera;
 • Prati stanje i zakonske promjene u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • Obavlja i druge poslove po naređenjima općinskog načenika.