Početna / Javni pozivi/oglasi

Javni pozivi/oglasi

Septembar, 2019

 • 10 Septembar

  JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo

  Na osnovu člana 7. Pravilnika o dodjeli u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo broj, 02-05-3790/18 od 28.11.2018. godine i člana 6. Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 48/17) i broj 01-02-3776/18 od 27.11.2018. godine, Općinski …

August, 2019

Juli, 2019

 • 12 Juli

  JAVNI POZIV

  Broj: 02-34-3006/19 Trnovo, 11.07.2019.godine   Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2019.godinu, (“Službene novine KS ” br: 2/19), Općinski načelnik, o b j a v lj u j …

Juni, 2019

April, 2019

 • 30 April

  Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluke o načinu i uvjetima …

 • 29 April

  JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

  Broj: 02-34-2276/19 Trnovo, 29.04.2019.godine   Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2019.godinu, (“Službene novine KS ” br: 2/19), Općinski načelnik, o b j a v lj u j …

 • 25 April

  JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

  JAVNI OGLAS  za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme  

 • 10 April

  Javni poziv za prijem pripravnika-volontera sa završenom srednjom školskom spremom

  Broj:02-05-2095/19 Trnovo,09.04.2019.godine Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) i člana 34. Zakona o radu (“Službene novine F BiH”, br.26/16) , Općinski načelnik, o b j a v lj u j e J A V N I    …

 • 10 April

  Javni poziv poslodavcima

  Broj: 02-34-2094/19 Trnovo, 09.04.2019.godine Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2019.godinu, (“Službene novine KS ” br: 2/19), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e …