Općina Trnovo, putem Službe za privredu i finansije, danas je objavila Javni poziv za model podsticanja proizvodnji za biljnu proizvodnju. Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti fizička i pravna lica, neposredno na protokol Općine ili preporučeno putem pošte na adresu: Trnovo 36, 71223 Trnovo. Zahtjevi (Obrasci A3 i A4) preuzimaju na šalter sali Općine Trnovo […]


Na osnovu tačke II Odluke o prodaji stalnog sredstva (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 39/21), Općinski načelnik objavljuje L I C I T A C I J U o prodaji stalnog sredstva-vozila PREDMET PRODAJE Predmet prodaje je stalno sredstvo-vozilo, vlasništvo općine Trnovo, Trnovo, Trnovo 36.   PODACI O SREDSTVU-VOZILU VOZILO: M1-PUTNIČKI AUTOMOBIL, MARKA: KIA, TIP: […]


Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 7.i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu […]

1 2 3 11