Služba vrši slijedeće poslove i zadatke:

– Sprovodi utvrđenu politiku i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti za koju je osnovana;

 • vrši stručne poslove u imovinsko-pravnim i drugim stvarno-pravnim odnosima na nakretninama (eksproprijacije, uzurpacije, raspolaganja građevinskim zemljištem i dr.);
 • Vrši pripreme za uspostavu registra imovine općine trnovo;
 • Koordinira poslove sa pravobranilaštvom općine;
 • Rješava imovinske odnose koji prethode donošenju odobrenja za izgradnju;
 • Koordinira i sarađuje sa organima uprave kantona i fbih te pravosudnim institucijama za poslove iz djelokruga rada službe;
 • Vodi postupak i rješava u upravno-pravnim stvarima iz imovinsko-pravne oblasti, oblasti katastra nekretnina i zemljišta;
 • Koordinira i sarađuje na izradama projekata i programa vezanih za primjenu iso standarda;
 • Priprema propise i druge akte, analitičko-informativne i druge materijale iz svog djelokruga;
 • Vodi evidenciju o nekretninama, kao i nosiocima prava na nekretninama i izdaje izvode iz evidencije;
 • Vrši pripremu osnovice za razrez poreza i doprinosa od poljoprivredne djelatnosti i zgrada;
 • Utvrđuje promjene nastale na zemljištu i zgradama, evidentira ih i provodi kroz katastarski operat i zemljišnoknjižnu evidenciju;
 • Vrši geodetska snimanja novoizgrađenih komunalnih uređaja i vodi zbirni katastar komunalnih uređaja na području općine;
 • Vrši nadzor, pregled i ovjeru geodetskih radova ili elaborata urađenih od strane drugih geodetskih organizacija ili ekipa za područje općine, za koje je određena nadležnost općine;
 • Vrši poslove geodetskog snimanja terena, ažurne geodetske podloge za potrebe općine, te poslove geodetskog snimanja položenih infrastrukturnih objekata;
 • Vrši pregled radova koje obavljaju drugi organi i preduzeća na području općine a koji su u vezi sa održavanjem i premjerom katastra;
 • Priprema podatke u smislu identifikacije nekretnina, koji su osnov za donošenje rješenja o urbanističkim saglasnostima;
 • Prati stanje i zakonske promjene u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • Obavlja i druge poslove po naređenjima općinskog načenika.