Sjednice Općinskog vijeća Trnovo


1. redovna sjednica Općinskog vijeća, održana 29.12.2020. godine

Trnovo, 29.12.2021. godine

1. redovna sjednica Općinskog vijeća

1. Konstituisanje Općinskog vijeća Trnovo (davanje i potpisivanje svečane izjave);
2. Izbor Komisije za izbor i imenovanja;
3. Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Trnovo;
4. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu;
5. Budžet Općine Trnovo za 2021. Godinu
6. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2021. Godinu

2. redovna sjednica Općinskog vijeća, održana 24.02.2021. godine

Trnovo, 24.02.2021. godine

2. redovna sjednica Općinskog vijeća

1. Informacija o pripremi i provedbi lokalnih-općinskih izbora na području Općine Trnovo;
2. Izvještaj o upravnom rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku;
3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Trnovo za 2020. godinu;
4. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog načelnika za 2020. godinu;
5. Program rada Općinskog vijeća Trnovo za 2021. godinu;
6. Program rada Općinskog načelnika za 2021. godinu;
7. Odluka o utvrđivanju prosječne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj
izgradnji na području Općine Trnovo u 2020. godini;
8. Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente na području općine
Trnovo u 2021. godini;
9. Odluka o imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Trnovo;
10. Odluka o imenovanju Zdravstvenog savjeta;
11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta “Poslovno-sportski centar
Trnovo”
12. Odluka o imenovanju Komisije za implementaciju, monitoring i evaluaciju strategije
održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022. godina;
13. Odluka o održavanju i provođenju izbora za Savjete mjesnih zajednica na području općine
Trnovo

3. redovna sjednica Općinskog vijeća, održana 31.03.2021. godine

Trnovo, 31.03.2021. godine

3. redovna sjednica Općinskog vijeća

1. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Trnovo za 2020. godinu;
2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu;
3. Informacija o utrošku sredstava budžetskih korisnika za 2020. godinu;
4. Izvještaj o utrošku sredstava budžetskih korisnika za 2020. godinu;
5. Odluka o prodaji stalnih sredstava rezervoara (tankova) za mazut;
6. Zaključak o davanju saglasnosti na zaključivanje Sporazuma;
7. Zaključak o davanju saglasnosti FERI WIND ENERGY d.o.o. Hadželi 117., Hadžići;
8. Zaključak o davanju saglasnosti BABI WIND ENERGY d.o.o. Hadželi 117, Hadžići;

4. redovna sjednica Općinskog vijeća, održana 02.07.2021. godine

Trnovo, 02.07.2021. godine

4. redovna sjednica Općinskog vijeća

1. Informacija o radu JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo – OJ Dom zdravlja Trnovo”
2. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda, mira i saobraćaja na području Općine
Trnovo za period januar-decembar 2020. godine;
3. Informacija o radu Službe socijalne zaštite Općine Ilidža- Odjeljenje Trnovo;
4. Informacija o radu JU “Apoteke Sarajevo”;
5. Informacija o radu JU “Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za područje
općine Trnovo.
6. Informacija o radu KJKP “Sarajevo šume” na području općine Trnovo;
7. Informacija o radu lovačkog društva “Trnovo”
8. Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta Općine Trnovo za period 2022-2024. godine;
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01 do 31. 03. 2021. godine;
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2021.
godinu;
11. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu;
12. Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi;
13. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP
“Elektroprivreda” podružnica Elektrodistribucija Sarajevo;
14. Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta Lađevac, Vranovac, Veleškovac i
Rakitnica;
15. Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Lađevac, Vranovac,
Veleškovac i Rakitnca;
16. Odluka o potvrđivanju izbora za članove savjeta MZ Dejčići, Delijaš, Trnovo i Šabići;
17. Plan izgradnje i sanacije vodovodnih sistema, održavanja i uređenja javnih površina na
području Općine Trnovo (2021-2022.);
18. Odluka o utvrđivanju javnog interesa.