Pravobranilaštvo je općinski organ koji svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom, Zakonom , te drugim važećim propisima i aktima.
Pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih prava i interesa Općine, njenih organa i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta Općine ili u odnosu na koje Općina vrši osnivačka prava.
Pravobranilaštvo vrši poslove zastupanja pred svim sudovima, upravnim organima, sačinjava tužbe, ulaže redovne i vanredne pravne lijekove, sastavlja podneske i zahtjeve po odlukama upravnih i sudskih organa, pruža stručnu pomoć i daje pravna mišljenja na ugovore imovinsko pravne prirode.

Općinskog pravobranioca imenuje i smjenjuje Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika Općine.