• Sprovodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti za koju je obrazovana;
 • Vrši protokolarne, operativno-tehničke i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 • Priprema i organizuje sjednice Vijeća, njegovih radnih tijela;
 • Priprema prijedlog programa rada i planova rada Vijeća i njegovih radnih tijela;
 • Priprema odluke, druge propise općih akata i ostali materijala za potrebe Vijeća, njegovih radnih tijela i načelnika;
 • Daje stručna mišljenja u vezi sa aktima Vijeća, njegovih tijela i načelnika;
 • Pruža i obezbjeđuje stručnu pomoć i informacije koje su potrebne vijećnicima u vršenju njihove funkcije;
 • Vrši pravno-tehničku obradu i čuvanje dokumentacije Vijeća i načelnika;
 • Obezbjeđuje metodološko jedinstvo – postupak donošenja odluka i drugih propisa Vijeća i načelnika;
 • Vođenje zapisnika i evidencije o održanim sjednicama Vijeća, njegovih tijela, kolegija vijeća i načelnika i donesenim odlukama i drugim općinskim aktima;
 • Organizuje sjednice i obavlja sve stručne i administrativno-tehničke poslove koje se odnose na rad Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i Kolegija vijeća;
 • Prati izvršavanje akata Vijeća, njegovih tijela i načelnika;
 • Ostvaruje saradnju sa općinskim službama za upravu;
 • Uspostavlja saradnju sa kantonalnim, gradskim i drugim organima uprave, te drugim organima i institucijama (Policijskom upravom, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima) po pitanjima koji se odnose na rad Općinskog načelnika;
 • Organizira, sprovodi i koordinira posjete stranih i domaćih delegacija;
 • Uz učešće rukovodilaca službi utvrđuje konačne tekstove nacrta i prijedloga akata koje donosi općinski načelnik kao i akata koje Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću;
 • Vrši kompletiranje i dostavljanje materijala za sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela na način utvrđen posebnom procedurom;
 • Izrađuje akte nakon što ih usvoji Općinsko vijeće i dostavlja ih nadležnim službama općine i drugim organima i Službenim novinama Kantona Sarajevo radi objavljivanja;
 • Dostavlja vijećnička pitanja i inicijative nadležnim službama općine i drugim nadležnim organima;
 • Ostvaruje saradnju sa Službom za skupštinske poslove Kantona Sarajevo, službama za poslove;
 • Općinskih vijeća u općinama Kantona Sarajevo, Centralnom izbornom komisijom BiH, međunarodnim organizacijama i drugim organima radi obavljanja poslova iz djelokruga Službe;
 • Vrši poslove odnosa sa javnošću putem printanih i elektronskih medija;
 • Priprema idejno rješenje za sve vrste publikacija, čestitki, pozivnica i prezentacija;
 • Vrši poslove informisanja u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima Općine;
 • Ažurira WEB stranicu Općine;
 • Organizuje press konferencije i intervjue Općinskog načelnika, rukovodilaca službi, predsjedavajućeg Općinskog vijeća i njegovih zamjenika kao i njihovo gostovanje u medijima u saradnji sa službama za upravu;
 • Vrši oglašavanje u javnim glasilima za potrebe općine;
 • Daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju institucije Kantona i Federacije iz oblasti za koju je obrazovana;
 • Prati stanje i zakonske promjene u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • Obavlja i druge poslove po naređenjima općinskog načenika.