Početna / Općinsko Vijeće

Općinsko Vijeće

Općinsko vijeće je organ odlučivanja u Općini koji svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Trnovo.

Općinsko vijeće Trnovo ima 15 vijećnika čiji se izbor i trajanje mandata vrši i utvrđuje po postupku propisanim Izbornim zakonom BiH.

NADLEŽNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Vijeće je nadležno za sljedeće poslove:
  • donosi Statut općine dvotrećinskom većinom glasova;
  • donosi odluke i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine;
  • donosi Budžet općine, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta kao i odluku o privremenom finansiranju u skladu sa zakonom;
  • utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti općine i prati njeno ostvarivanje;
  • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
  • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima općine u skladu sa zakonom;
  • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
  • donosi odluke o zaduživanju Općine, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva u skladu sa zakonom;
  • donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljišta;
  • donosi plan korištenja javnih površina;
  • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;
  • donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organizovanja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge saradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;
  • donosi Odluke o proglašenju praznika Općine;
  • donosi Odluke o priznanjima i nagradama Općine;
  • donosi Odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;
  • bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća;
  • osniva radna tijela Općinskog vijeća, te bira i razrješava njihove članove;
  • imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te daje saglasnost na imenovanja, izbor i razrješenje kada je to propisano;
  • osniva općinske službe za upravu;
  • osniva preduzeća i ustanove i druga pravna lica za obavljanje komunalnih, društvenih, privrednih i drugih djelatnosti od interesa Općine, te odlučuje o njihovom statusnim promjenama u skladu sa zakonom;
  • odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom;
  • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa Statutom;
  • razmatra godišnji izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog načelnika;
  • pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva općinskog načelnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva općinskog načelnika;
  • ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava finansijska sredstva za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima Općine;
  • donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
  • analizira stanje javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema nadležnim organima;
  • utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike u skladu sa zakonom;
  • donosi Poslovnik o svom radu;
  • utvrđuje koeficijent za obračun plaća za :- općinskog načelnika,

    – državne službenike i namještenike u Općinskom prganu državne službe;

  • te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom

 

OPĆINSKI VIJEĆNIK

Općinski vijećnik je predstavnik svih građana Općine u vijeći sa mandatom, pravima i obavezama utvrđenim Ustavom, Izbornim zakonom BiH i Statutom Općine.Članovi vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti.

U ostvarivanju svojih prava i dužnosti vijećnik ima pravo i dužnost:

  • predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga;
  • izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća;
  • da bude biran u radna tijela Općinskog vijeća;
  • da postavlja pitanja općinskom načelniku, općinskim službama, javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Općina ili obavljaju poslove od javnog interesa, a imaju sjedište u Općini;
  • da traži i dobiva podatke od organa Općine i drugih općinskih pravnih subjekata, te koristiti se njihovim stručnim i tehničkim uslugama potrebnim za obavljanje poslova općinskog vijećnika;
  • da kroz pokretanje rasprava i inicijativa brine se o ostvarivanju potreba građana, mjesnih zajednica i Općine;

 

STALNA RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE;
  2. KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA;
  3. KOMISIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, MLADE, RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, VJERSKA PITANJA, PRIGOVORE, PREDSTAVKE I PRIJEDLOGE;
  4. KOMISIJA ZA PITANJA BORACA I NJIHOVIH PORODICA, LOGORAŠA I CIVILNIHŽRTAVA RATA,
  5. KOMISIJA ZA JAVNA PRIZNANJA I OBILJEŽAVANJE HISTORIJSKIH DOGAĐAJA ILIČNOSTI;
  6. KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU;
  7. KOMISIJA ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA;
  8. DRUGOSTEPENA STRUČNA KOMISIJA;