Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 49/06) i člana 97. Statuta Općine Trnovo ( « Službene novine Kantona Sarajevo» broj 25/05), Općinsko vijeće Trnovo, na 36. sjednici održanoj dana 08.04.2008. godine, usvojilo je:

STATUT OPĆINE TRNOVO (PDF)