Općina Trnovo kontinuirano realizira aktivnosti i ulaže finansijska sredstava koja se odnose na direktne novčane podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, za svaku godinu, kako bi unaprijedila animalnu i biljnu proizvodnju te samim tim stvorila bolji ambijent za ruralni razvoj na ovom području.

No, ukoliko posmatramo razvoj poljoprivrede sa aspekta iskorištenosti prirodnih resursa, raspoloživih kapaciteta i ljudskog potencijala, ona još uvijek nije dostigla zadovoljavajući nivo. Područje općine sa aspekta zemljišta raspolaže izuzetnim potencijalom koji je nedovoljno iskorišten. Rastući indeks starosne dobi poljoprivrednika, nosi sa sobom izraženu depopulaciju ovog područja, ali i njeno istovremeno demografsko starenje. Usitnjenost posjeda na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima jedan je od elemenata koji sputava razvoj specijalizirane (tipizirane) proizvodnje, upotrebu mehanizacije, efikasniju primjenu agrotehničkih mjera, a time se teže sprovodi organizovaniji vid proizvodnje i povećanje prinosa na njima.

Poljoprivrednu proizvodnju u općini Trnovo karakterizira naturalna proizvodnja na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima za podmirenje prehrambene sigurnosti sopstvene porodice, a manjim dijelom robna (komercijalna) proizvodnja koja uglavnom nije ugovorno vezana sa otkupljivačima. 

Veliko učešće livada i pašnjaka u ukupnim poljoprivrednim površinama predstavlja dobru osnovu za razvoj stočarske proizvodnje. Stočarska proizvodnja još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, poboljšanje pasminskog sastava, povećanje proizvodnje po grlu, remont stada kao i nepovoljna starosna struktura domaćinstava predstavljaju veliku kočnicu u razvoju stočarstva na ovom prostoru. Po strukturi dohotka, iz poljoprivrede, stanovništvo iz stočarstva ostvaruje približno 65% dohotka. Za razliku od stočarstva biljna proizvodnja je manje zastupljena.

 

Iz navedenog se da zaključiti da područje općine Trnovo karakterizira usitnjena i nespecijalizirana poljoprivredna proizvodnja te nerazvijeno tržište. Stoga je potrebno u područje poljoprivrede ugraditi marketinški način razmišljanja i tržišnog nastupa. Istraživanje i izrada programa proizvodnje autohtonih i specifičnih proizvoda, te koncipiranje strateških proizvodnih programa koji će omogućiti razvoj porodičnih imanja, treba biti kontinuirani zadatak.