Služba vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koju je osnovana;
 • Sprovodi utvrđenu politiku o oblastima privrede, finansija, trezora i javnih nabavki;
 • Obavlja poslove vezane za planiranje, praćenje i izvršenje budžeta;
 • Obavlja poslove na izradi dokumenata okvirnog budžeta i izvještava o izvršenju budžeta;
 • Vrši poslove na pripremi dokumenata općine vezanih za fiskalnu odgovornost;
 • Vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove;
 • Vrši poslove interne kontrole iz oblasti budžeta i finansija;
 • Analizira, inicira i učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • Vodi općinski trezor i sve poslove vezano za trezorsko poslovanje općine;
 • Podnosi izjavu o fiskalnoj odgovornosti za zakonito provođenje procedura i namjensko trošenje budžetskih sredstava za projekte i poslove iz nadležnosti službe;
 • Vrši isplatu i obraćun plaća za sve korisnike općinskog budžeta;
 • Vrši obračun i isplate svih naknada za općinske vijećnike, komisije općinskog vijeća, državne službenike i namještenike i predsjednike savjeta mjesnih zajednica;
 • Priprema sve finansijske i računovodstvene izvještaje, shodno zakonima i drugim aktima;
 • Prati izvršavanje svih kapitalnih projekata koje vodi općina u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • Utvrđuje prijedloge propisa o porezima, naknadama i taksama iz nadležnosti službe;
 • Vrši poslove za proceduru javnih nabavki iz nadležnosti i za potrebe općine;
 • Vodi aktivnosti na raspisivanju javnog zajma i zaduženja općine;
 • Prati propise iz javnih nabavki i utvrđuje plan javnih nabavki na osnovu prijedloga službi;
 • Priprema nacrt akata i prijedloge odluka za provođenje postupka javnih nabavki;
 • Vrši poslove praćenja privrednih kretanja u oblasti za koju je osnovana, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja;
 • Vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa o unaprijeđenju stanja u ovim oblastima;
 • Planira, realizira i provodi općinske mjere podsticaja poljoprivrednim proizvođačima;
 • Prati stanje i vodi registar u oblasti poljoprivredne proizvodnje;
 • Vrši poslove praćenja privrednih kretanja u oblasti poljoprivrede, veterinarstva, vodoprivrede i šumarstva i priprema potrebne informacije;
 • Prati stanje i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja poslovnih djelatnosti;
 • Vodi registar o izdatim odobrenjima za rad;
 • Pruža svesrdnu podršku malim i srednjim preduzećima i programima za pokretanje novih preduzeća;
 • Pruža savjetodavne usluge neophodne za registraciju, i pristupu povoljnim kreditnim linijama;
 • Priprema i koordinira izradu planskih dokumenata, razvojnih projekata, projektnih prijedloga i infrastrukturnih projekata;
 • Vrši analizu potreba privrednog sektora na teritoriji Općine sa profilom radne snage i oblika podsticaja privrede i poduzetništva;
 • Priprema prezentacija i promocija projekata općine potencijalnim investitorima i svim drugim zainteresovanim stranama;
 • Prati javne pozive iz domena privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomnskog razvoja i drugih domena usko vezanih za navedene;
 • Prati javne pozive pretpristupnih fondova opredijeljenih za lokalne zajednice;
 • Prati, predlaže i priprema aplikacije po standardnim procedurama, javnim oglasima prema međunarodnim i domaćim donatorima i drugim investitorima;
 • Priprema i koordinira izradu prijedloga razvojne Strategije općine;
 • Sudjeluje u provedbi Strategije razvoja općine, godišnjih akcionih planova, prezentaciji i promociji općinskih projekata Promocija lokalne zajednice;
 • Vrši izradu analizu izvještaja, informacija, elaborata i drugih materijala iz oblasti lokalnog razvoja i izgradnje infrastrukture;
 • Ostvaruje saradnju udruženjima privrednika, poljoprivrednika i drugim udruženjima koja se bave privrednorazvojnim aktivnostima u cilju stvaranja baze podataka;
 • Organizuje izradu cjelokupnih promotivnih materijala općine iz domena privrede, poduzetništva, lokalnog ekonomskog razvoja;
 • Priprema programe i projekte za potencijalne investitore u saradnji sa resornim službama;
 • Priprema i izrada strategije lokalnog ekonomskog razvoja, izrada operativnih planova, programa i projekata vezanih za lokalni ekonomski razvoj kao i praćenje realizacije istih;
 • Planira, koordinira i izvršava poslove u saradnji sa javnim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima i ustanovama;
 • Vrši poslove iz oblasti regulacije vodotoka i zaštite izvorišta na području općine;
 • Izvještava o programskim aktivnostima u skladu sa zakonom i internim aktima;
 • Prati stanje i zakonske promjene u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • Vodi brigu o razvoju turističkih resursa Općine;
 • Koordinira i sarađuje na izradama projekata i programa vezanih za primjenu ISO standarda;
 • Obavlja i druge poslove po naređenjima općinskog načelnika.