Depozitni, PDV i ID broj Općina Trnovo, 71223 Delijaš

ID: 4200308790006  PDV: 200308790006

 

 

Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda otvoren u

UNION BANKA d.d. SARAJEVO: 1028390000014396

 

CENTRALA

Adresa: Trnovo, Trnovo 36

Tel: +387(0)33 586-700

Fax: +387(0)33 586-705

opcina.trnovo@bih.net.ba

KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA

Ibro Berilo

Tel: +387(0)33 586-704

Fax: +387(0)33 586-705

nacelnikot@trnovo.ba

SEKRETAR ORGANA

Vildana Smajović

Tel: +387(0)33 586-956

vildanasmajovic355@gmail.com

Pomoćnik rukovodioca službe za investicije, lokalni ekonomski razvoj, informacione sisteme i odnose s javnošću

Haris Pindžo

Tel: +387(0)33 586-707

 


OPĆINSKO VIJEĆE- RUKOVODILAC STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Meho Krupalija

Tel: +387(0)33 586-710

 

PRESS

Tel: +387(0)33 586-956

info@trnovo.ba

POMOĆNIK RUKOVODIOCA SLUŽBE ZA PRIVREDU I FINANSIJE

Zineta Hadžić

Tel: +387(0)33 586-714

finansije@trnovo.ba

FINANSIJE- Služba za privredu i finansije

Tel: +387(0)33 586-714

trnovo.eu@gmail.com


PRIVREDA- Služba za privredu i finansije

Tel: +387(0)33 586-709

privreda@trnovo.ba

 

POMOĆNIK RUKOVODIOCA SLUŽBE ZA OPĆU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, BORAČKO-INVALIDSKU, DJEČIJU I SOCIJALNU ZAŠTITU

Mirsad Mešić

Tel: +387(0)33 586-301

 

MATIČNI URED I PROTOKOL- Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu

Tel: +387(0)33 586-702

BIZ –  Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu

Tel: +387(0)33 554-552

biz@trnovo.ba


POMOĆNIK RUKOVODIOCA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

Nađa Milišić

Tel: +387(0)33 586-707

 

 

KATASTAR – Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Tel: +387(0)33 586-713

POMOĆNIK RUKOVODIOCA ZA CIVILNU ZAŠTITU, INSPEKCIJSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Esad Velić

Tel: +387(0)33 554-550

cz.trnovo@gmail.com

INSPEKCIJA

Komunalni inspektor

Tel: +387(0)33 554-546

inspekcija.k@trnovo.ba

 


POMOĆNIK RUKOVODIOCA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE

Osman Smiječanin

Tel: +387(0)33 586-712

 

URBANIZAM – Služba za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline

Tel: +387(0)33 586-954

urbanizam@trnovo.ba

Tel: +387(0)33 586-953

urbanizam.trnovo@gmail.com

PRAVOBRANILAŠTVO OPĆINE

Općinski pravobranilac: Sanela Krajišnik

Tel: +387(0)33 586-730

trnovo.prav@bih.net.ba

Urbanističko – građevinski inspektor

Tel: +387(0)33 554-546

inspekcija@trnovo.ba


INTERNI REVIZOR

Nađa  Dreca Zengin

Tel: +387(0)33 554-551

nadja.trnovo@gmail.com