Služba vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • Provodi utvrđenu politiku iz oblasti opće uprave u skladu sa zakonskim propisima, odlukama Općinskog vijeća i Zaključaka Općinskog načelnika;
 • Obezbjeduje primjenu i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave i lokalne samouprave;
 • Obavlja poslove upravnog rješavanja iz djelokruga opće uprave, preduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti Općine koje nisu u nadležnosti drugih službi općine;
 • Vodi poslove personala i radnih odnosa;
 • Obavlja poslove pisarnice za potrebe svih općinskih službi za upravu i općinskog vijeća, koje obuhvataju prijem pošte, zavođenje akata u odgovarajuće evidencije, združivanje akata, dostavljanje akata u rad, otpremanje pošte, te arhiviranje predmeta i akata;
 • Obavlja ovjeru prepisa, legalizaciju potpisa i vođenje evidencije o istim;
 • Vodi upravni postupak iz oblasti građanskih stanja, obavlja poslove matičnog ureda koji obuhvataju: vođenje matičnih knjiga (matične knjige rođenih, državljana, vjenčanih i umrlih), upis promjena, ispravki i dopuna u matičnim knjigama, upis u matične knjige rođenih uz konstataciju državljanstva za lica koja su stekla državljanstvo BiH, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu, izdavanje uvjerenja o podacima i činjenicama upisanim u matične knjige;
 • Provodi postupak sklapanja braka;
 • Izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata po Zakonu o slobodi pristupa informacijama;
 • Vrši izradu analiza, izvještaja, te vođenje statističkih podataka iz oblasti opće uprave;
 • Priprema prijedloge odluka, zaključaka, informacija i izvještaja;
 • Vrši poslove upravljanja i održavanja sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardom;
 • Obavlja poslove uspostave, organizacije i provedbe izdavanja uvjerenja i potvrda iz općinskog ragistra uz saradnju i koordinaciju sa drugim općinskim službama;
 • Priprema planove i programe rada u skladu sa nadležnostima i strateškim ciljevima;
 • Izvještava o programskim aktivnostima u skladu sa zakonom i internim aktima;
 • Prati stanje i zakonske promjene u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima blagovremeno predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • Obavlja normativno-pravne i studijsko-analitičke poslove u domenu rada Službe;
 • Vodi prvostepeni upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i zaključaka po pitanjima boračko-invalidske zaštite, mjesečne novčane naknade za lica koja ostvaruju pravo na tuđu njegu i pomoć, nosioca partizanske spomenice 1941. godine, osnovnog obezbjeđenja, osnovnog osiguranja, oslobađanja plaćanja rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije i nove gradnje objekata individualnog stanovanja, dječijeg doplatka;
 • Vrši kompletiranje i pripremu predmeta lične i porodične invalidnine i iste dostavlja u Inspektorat Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u cilju vršenja revizije istih, te dostavu predmeta u navedeno ministarstvo u postupcima po žalbi i postupcima pokretanja upravnog spora;
 • Vodi upravne postupke o priznavanju prava propisanih po Zakonu o dopunskim pravima boraca/branitelja BiH;
 • Radi sa boračkim i humanitarnim udruženjima;
 • Pruža pomoć pripadnicima boračke populacije u ostvarivanju njihovih prava;
 • Priprema izvještaje, informacije, analize i druge stručne materijale iz oblasti boračko -invalidske zaštite;
 • Izdaje uvjerenja, administrativne zabrane za korisnike kredita putem Mikrokređitnih organizacija;
 • Ostvaruje saradnju sa federalnim-kantonalnim ministarstvima, federalnim inspektorom i inspektorima ministarstva pravde na realizaciji materijalnih propisa;
 • Kompletira i dostavlja predmete lične invalidnine na Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo u postupcima obnove ranije utvrđenog procenta ratnog vojnog invaliditeta;
 • Vrši mjesečni obračun u vezi isplata prava porodične i lične invalidnine i drugih novčanih potraživanje te vrste;
 • Vodi analitičku kartoteku svih isplata koje se vrše korisnicima boračko-invalidske zaštite;
 • Vodi evidenciju svih korisnika boračko-invalidske zaštite kao i popunu propisanih obrazaca;
 • Vrši prijem zahtjeva za banjsko/klimatsko liječenje, dostavlja nadležnom ministarstvu i obavještava stranke o terminima korištenja;
 • Rješava o priznavanju i prestanku statusa raseljenog lica-prognanika;
 • Izdaje legtimacije raseljenim licima, kao i uvjerenja o statusu kojim dokazuje status raseljenog lica;
 • Vodi službenu evidenciju o raseljenim licima i izdatim legitimacijama raseljenim licima;
 • Rješava u upravnom postupku o priznavanju prava na zadravstvenu zaštitu po osnovu statusa raseljenih lica;
 • Utvrđuje pravo na dodatak na djecu;
 • Utvrđuje pravo na naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, kao i novčane pomoći žene-majke koja nije u radnom odnosu;
 • Utvrđuje pravo na pomoć u opremanju novorođenčeta i pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci, vodi postupak za priznavanje prava na subvenciju dijela troškova i boravka djece u predškolskim ustanovama;
 • Utvrđuje pravo na zdravstvenu zaštitu za lica preko 65 godina, lica u stanju socijalne potrebe, civilnih žrtava rata i korisnika dodatka na djecu;
 • Utvrđuje pravo na ličnu i porodičnu invalidninu za civilne žrtve rata;
 • Vrši obračun i isplatu za sve korisnike prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite civilnih žrtava rata;
 • Vodi evidencije i obavlja sve knjigovodstvene poslove za sve isplate korisnika navedenih prava;
 • Vrši obradu zahtjeva za jednokratne novčane i druge pomoći koje su regulisane općinskim aktima, sarađuje sa humanitarnim i drugim pravnim licima iz oblasti socijalne zaštite;
 • Sprovodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti društvenih djelatnosti i to: predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva, pitanja mladih, NVO sektora i ravnopravnosti spolova i te obezbjeđuje saradnju sa organima drugih općina i organa kantona iz oblasti za koju je obrazovana;
 • Izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona, drugih propisa iopćih akata koje se nalaze u nadležnosti mjesnih zajednica;
 • Stara se o stvaranju uslova za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama i vrši nadzor nad ostvarivanjem javnog interesa Općine u oblasti kulture i sporta;
 • Prati stanje kultumo-historijskog naslijeđa i u saradnji sa nadležnim institucijama preduzima mjere za njegovu zaštitu i očuvanje;
 • Vrši nadzor nad vršenjem povjerenih ovlašćenja u oblastima društvenih djelatnosti;
 • Ostvaruje komunikaciju sa mladima i stvara im povoljan ambijent za veće učešće za rješavanju njihovih problema;
 • Odgovorna je za raspodjelu sredstava iz prihoda Općine za zadovoljavanje potreba i interesa oblasti kulture i fizičke kulture;
 • Sarađuje sa udruženjima iz oblasti sporta, kulture i mladih;
 • Priprema i učestvuje u realizaciji općinskog programa i planova koji se odnose na oblast zdravstvene zaštite;
 • Provodi i odgovorna je za realizaciju investicionih projekata iz svog djelokruga u skladu sa zakonom;
 • Vrši upravne i druge stručne poslove iz oblasti društvenih djelatnosti;
 • Provodi utvrđenu općinsku politiku iz oblasti lokalne samouprave;
 • Obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji se odlukom Općinskog vijeća prenesu na mjesne zajednice i obezbjeđuje vršenje svih poslova iz njihove nadležnosti;
 • Izvršava sve odluke, zaključke i druge akte koje donose zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica, kao i komisije i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica;
 • Vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe zborova građana, savjeta mjesnih zajednica, kao i za one organe i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica;
 • Obezbjeđuje vršenje poslova i zadataka koji su zakonom i pravilima mjesnih zajednica stavljeni u nadležnost mjesnih zajednica;
 • Priprema i obrađuje izvještaje, informacije, analize, programe i planove koje razmatraju općinski Načelnik i općinsko Vijeće;
 • Koordinira i sarađuje na izradama projekata i programa vezanih za primjenu ISO standarda;
 • Vrši izradu planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg informacionog sistema, njegovo održavanje i nesmetano funkcionisanje;
 • Vrši izradu metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka, analiza tih podataka i njihovo publikovanje;
 • Vrši izradu projekata i programa informacionog sistema za složenije poslove automatske obrade podataka i vršenje tih poslova;
 • Vrši izradu smjernica i standarda zaštite informacionog sistema Općine;
 • Vrši administriranje i održavanje lokalne računarske opreme i svih elemenata informatičke infrastrukture i informacionog sistema Općine;
 • Vrši pružanje neposredne stručne pomoći korisnicima računarskog sistema;
 • Vrši planiranje, predlaganje i vršenje obuke korisnika informacionog sistema Općine;
 • Pruža usluga prevoza za potrebe Općine i stara se o održavanju voznog parka Općine;
 • Opslužuje telefonske centrale;
 • Obavlja fizičko obezbjeđenje zgrade;
 • Obavlja tekuće i tehničko održavanje objekata;
 • Stara se o održavanju čistoće u radnim i drugim prostorijama;
 • Vrši nadzor i održavanje sistema evidencije radnog vremena i kontrole pristupa;
 • Obavlja i druge poslove po naređenjima općinskog načelnika.