Obrazovanje u općini Trnovo

Prema okvirnom zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju (“Službeni glasnik BiH”:18/03) svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi. Jednak pristup i jednake mogućnosti podrazumijevaju osiguranje jednakih uslova i prilika za sve, za početak i nastavak daljeg obrazovanja. Odgovarajuće obrazovanje podrazumijeva obrazovanje koje u skladu s utvrđenim standardima osigurava djetetu da na najbolji način razvije svoje urođene i potencijalne umne, fizičke i moralne sposobnosti, na svim nivoima obrazovanja. Sve javne osnovne škole imaju upisno područje. Svi učenici u dobi obaveznog pohađanja nastave upisuju se u školu u upisnom području u kojem su nastanjeni. Pohađanje određene škole je obavezno, osim ako učenik ne pohađa privatnu školu ili je izuzet od pohađanja škole kao što je to predviđeno ovim zakonom.

Na području općine Trnovo egzistira jedna osnovna škola, O.Š. “Zaim Kolar” u Dejčićima, sa jednom sekcijom u Delijašima. Osnovna škola “Zaim Kolar” posjeduje tehnički opremljene učionice za nastavu iz fizike, informatike i muzičkog obrazovanja, kao i novoopremljenu školsku salu za sport.

OŠ “Zaim Kolar” Dejčići

 

Usljed nedostatka učenika škola u Šabićima pretvorena je u školu u prirodi, i djeluje kao područna škola Osnovne škole “Zaim Kolar” iz Dejčića.

skola-sabici-2

3D fotografija škole u prirodi

Škola u prirodi u Šabićima je počela  sa radom 01.05.2003. godine kada je stigla prva ekskurzija učenika.

U toku je završna faza radova na dogradnji škole u prirodi u Šabićima. Proširivanjem smještajnih kapaciteta, ukupni smještajni kapacitet od oko 130 ležajeva, omogućiti će besplatan boravak za 4.000 učenika u toku jedne školske godine, koji u predivnom prirodnom ambijentu, na nadmorskoj visini od 1.100 metara, i to na razmeđi tri planine Bjelašnice, Treskavice i Visočice.

Arhitektonsko rješenje za dogradnju škole definirano je u skladu sa programskim i funkcionalnim zahtjevima, mogućnostima koje nudi lokacija, te su funkcionalno primjereni modernom načinu korištenja, a prilagođeni uvjetima koji vladaju na planini.

Program škole u prirodi je izrađen od Pedagoškog Zavoda Kantona Sarajevo i verifikovan od strane Ministarstva za obrazovanje Kantona Sarajevo. Pored osnovnog obrazovnog programa, ovo je spoj edukacije, rekreacije i kulture. Kroz školu u prirodi djeci će se omogućiti boravak na čistom zraku, u ugodnom i mirnom seoskom ambijentu, kao i upoznavanje sa prirodnim i historijskim znamenitostima šireg područja Bjelašnice.

Općina u službi obrazovanja

U oblasti obrazovanja se predlažu i sprovode utvrđene politike i stvaraju se uslovi za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci, osnovnog obrazovanja i odgoja djece, kulture i sporta mladih. U toku jedne školske godine nadležna Općinska služba provodi proceduru dodjele stipendija učenicima i studentima, prati rad osnovne škole, analizira uspjeh u učenju i vladanju učenika, nakon čega predlaže unaprijeđenje odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj školi na osnovu izvještaja osnovne škole o radu i uvjetima rada, praćenja i podsticanja realizacije godišnjih programa rada. Općina u saradnji sa školom organizuje takmičenja i smotre učenika u oblasti nastavnih i vannastavnih aktivnosti na općinskom nivou. Osim što daje podršku školskim projektima, obezbjeđuje udžbenike, školski pribor, stipendije i prevoz za učenike osnovne škole također finansira đačke užine za socijalno ugrožene, te obezbjeđuje i izdvaja značajna sredstva za obnovu i izgradnju škola i nabavku opreme.

Za  unaprijeđenje obrazovanja Općina Trnovo je podržala i zahtjeve pojedinaca za diplomske, doktorske i druge radove. Općina Trnovo finansijski podržava mlade u pohađanju kurseva stranih jezika, prekvalifikacije i slične inicijative i zahtjeve mladih u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja.