Početna / Turizam

Turizam

Za područje Općine Trnovo razvoj turizma ima veliki značaj, kako u korištenju prirodnog i stvorenog potencijala, tako i u stvaranju što kvalitetnijeg ambijenta cijelog prostra općine. U razvoj turističke privrede treba se orijentirati na područje Igmana, Bjelašnice, Treskavice, Visočice, Kanjon Rakitnice, Jahorine i koridorima koji su koncentrirani dolinom rijeka Željeznice, Crne Rijeke, Bijele Rijeke, Rakitnice i Tušiočke rijeke.

ReklamaWeb

Razvoj turizma podrazumijeva istovremeno i zaštitu svih vodotoka od zagađenja, intenzivno poribljavanje, organizovan ribolov, zaštitu i obnavljanje šuma, uzgoj divljači i organizovan lov, ozelenjavanje svih prostora, modernizaciju saobraćajnica i podizanje općeg nivoa komunalne higijene na području Općine sa posebnim odnosom prema saobraćajnicama, putnim koridorima i naseljenim mjestima. Turizam zahtijeva smišljeno planiranje svih segmenata života i rada.

Kao što je naznačeno prije, Trnovo obiluje nedirnutim prirodnim ljepotama, čistim planinskim zrakom, mnogobrojnim planinama, riječnim izvorima, tokovima, kanjonima i jezerima, kao i izvanrednim terenima za zimske sportove.

hp photosmart 720

Turizam u ovoj regiji doživljava ekspanziju tokom održavanja XIV Zimskih Olimpijskih Igara 1984., za čije su potrebe izrađeni različiti sportski tereni i borilišta (za zimske i ljetnje sportove), mnogobrojni hoteli, bungaslovska naselja, prateći objekti i moderna infrastruktura. Na prostoru sadašnje Općine Trnovo nalazili su se slijedeći smještajni kapaciteti: hotel Famos (sadašnji hotel Maršal), apartmansko naselje montažnog tipa, hotel Smuk, Omladinski centar, hotel Igman i hotel Ferijalnog saveza.

I pored velikog potencijala, turizam ne donosi značajan prosperitet regiji. I pored velikog broja autohtonih, nedirnutih sela u kojima se danas živi na tradicionalan način, u ovoj regiji ruralni turizam ne egzistira. Iako su trnovska lovišta veoma bogata različitim vrstama divljači, lovni turizam u ovom području nije uzeo većeg maha.

Turizam u Bosni i Hercegovini sa svojom raznolikom i bogatom ponudom ima dugu tradiciju. Sarajevo je danas osnovno turističko mjesto i pored toga razvoj je sveden samo na jedan uski dio grada i na zimske centre na Igmanu i Bjelašnici.

Postojećom Provedbeno planskom dokumentacijom posebno su uvažavani ciljevi, kako globalni tako posebni:

 • Stvaranje uslova za trajno i intenzivno korištenje sportskih pratećih sadržaja,
 • Stvaranje odgovarajuće materijalne i organizacione baze za razvoj sarajevske regije kao turističkog centra sa cjelovitom turističkom ponudom,
 • Definisanje kriterija za sve djelatnosti na ovom području u prvom redu za zimsku i ljetnu rekreaciju, koncepciju turističkih sadržaja, saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu te urbanističko – tehničke uslove za sve zone.

Čitav prostor Igmana i Bjelašnice se tretira kao jedinstvena planinska stanica sa kompletnom turističkom ponudom tokom cijele godine. Razvoj te stanice je planiran na dva lokaliteta i to Babin Do – Bjelašnica i Veliko polje – Igman.

Osnovni punkt zimske rekreacije predstavlja zona skijališta vrh Bjelašnice – Babin Do sa stazama spusta, slaloma, i veleslaloma koje bi opsluživali objekti vertikalnog transporta (dvije žičare i šesnaest ski liftova).

Bjelasnica_prosirenje1X

Proširenje osnovne zone planirano je prema masivu Šiljak sa ciljnim prostorima u Štinjem dolu i Donjoj Grkarici i predstavlja veoma povoljne terene za alpsko skijanje.

Na osnovu naznačenih potencijalnih vrijednosti ovih prostora proizašla su i opredjeljenja o formiranju planinske stanice na prostoru općine koja omogućuje mnogostruke vrste turizma i turističke ponude:

 • zimsko – sportski;
 • rekreativni;
 • edukativni;
 • poslovni;
 • kongresni;
 • omladinski;
 • memorijalni turizam;
 • speleologija;
 • manifestacioni turizam;ekskurzioni;
 • zadovoljavanje raznih hobija;
 • lovni turizam;
 • planinarenje;
 • alpinizam;
 • zdravstveni i dr.

Realizacijom Provedbeno – planskih dokumenata na ovim prostorima izgradio bi se jedan od najmodernijih sportsko – rekreacionih centara. Stvorili bi se uslovi za razvoj turističke privrede Općine Trnovo, Kantona Sarajevo pa i šire, izgradili bi se smještajni kapaciteti, obnovile postojeće staze i vertikalni transport.

Izgradile bi se nove staze i vertikalni transport na potezu Šiljak – Donja Grkarica, Šiljak – Štinji do i Gojčinova ravan – Jarčev kamen, razvila bi se sportsko – rekreaciona ponuda, izgradnja sportskih terena na Gornjoj Grkarici i Velikom polju, izvan prostora Igmana i Bjelašnice izgradili bi se uslužni objekti (planinske kuće i bungalovi).

Razvio bi se seoski turizam u naseljenim mjestima (izgradnja eko – etno sela), arhitektura stambenih i pomoćnih objekata prilagodila bi se originalnom obliku (autohtona podbjelašnička kuća), na cijelom prostoru izgradile bi se moderne saobraćajnice koje bi povezivale naseljena mjesta sa centrom, izgradili bi se kanalizacioni sistemi za postrojenjima za tretman otpadne vode za sva naseljena mjesta, izradila bi se studija opravdanosti snadbjevanja vodom Igmana i Bjelašnice sa prostora Općine Trnovo kao i proizvodnja vještačkog snijega, za prostor Igmana i Bjelašnice izgradila bi se nova separatna mreža fekalnih voda i kišnice, zaštitilo i valorizovalo kulturno – historijsko naslijeđe ovih prostora, riješilo uklanjanje i odvoz otpada sa ovih prostora, zaštitila izvorišta i vodotoci na ovim prostorima, riješio problem pokrivenosti GSM i TV signalom, prostor općine očistio od mine.

Planirane aktivnosti u sklopu Projekta Bjelašnica i njihova realizacija stvorit će jezgro razvoja turizma u općini Trnovo te paralelno stim i proizvodnja zdrave hrane.

U proteklom periodu je izgrađena infrastruktura za pomenuti obuhvat te doveden plin od Hrasnice da Babina Dola. Uporedo za izgradnjom objekata u Bjelašnici I pristupilo se izradi Urbanističkih projekata Bjelašnica II i Gornja Grkarica. U obuhavatu Urbanističkog projekta „Bjelašnica II faza“ pored smještanih kapaciteta planirana je izgradnja zajedničkih sadržaja (dvorana, bazen, dom zdravlja, banke, mjenjačnice i drugi ugostiteljsko turistički sadržaji). Ova faza će nadopuniti nedostajuće sadržaje u Urbanističkom projektu „Bjelašnica I faza“. Realizacijom ove faze izgradit će se 2000 ležaja kako u hotelima tako i u apartmanima i pansionima.

Da bi se upotpunila i ljetna ponuda na prostoru Igmana i Bjelašnice Urbanističkim projektom „Gornja Grkarica“ planirana je izgradnja otvorenih sportskih terena, Ergele sa manježom kao i staza za jahanje, biciklističkih i trim staza. Problem saobraćajne gužve u centru razrješit će se izgradnjom zaobilaznice hotel „Maršal“ – Donja Grkarica. Saobraćaj u mirovanju na prostoru Babina dola rješit će se izgradnjom garaža u sklopu objekata ili gradnjom samostalnih objekata. Nedostatak staza i vertikalnog transporta riješit će se proširenjem obuhvata na lokalitet Šiljka i Donje Grkarice.

slikapri
Pored izgradnje sportsko – rekreacionog centra Igman i Bjelašnica otpočeli su projekti na razvoju seoskog turizma u selima koja se nalaze u neposrednom zaleđu ovog prostora. Izgradnja eko – etno sela, revitalizacija katuna i vodenica te rekonstrukcija postojećih stambenih objekata za mogućnost prijema gostiju su projekti koji će doprinjeti razvoju turizma na ovim prostorima. Izgradnja biciklističkih staza, staza za jahanje, postavljanje turističke signalizacije su takođe projekti koji će na prostoru općine Trnovo privući izuzetno puno posjetilaca i turista koji će uživati u prirodnim ljepotama ovog kraja. U Šabićima je u 2008. godini  završena izgradnja Etno muzeja kao jezgra budućeg ruralnog turizma, nakon unutrašnjeg opremanja isti će se staviti u funkciju.

Postojeći kapaciteti u turizmu

 • Hotel “Maršal”,
 • Hotel “Bjelašnica”,
 • Hotel “Han”
 • Apartmansko naselje: Bosnalijek, Tehel , Bajsik, Unionvest , OKI, Mušinović, EGV, Đozić, Panorama Sole, Samgrad, Srebrna lisica, Neimari, Duljević, EMISSION, GRAKOP i GROHS H&G