Turistički potencijal i turistička infrastruktura

Općina Trnovo ima veoma dobre prirodne preduslove za razvoj turizma.

U razvoj turističke privrede općine Trnovo fokus je područje Igmana, Bjelašnice, Treskavice, Visočice, Kanjon Rakitnice, Jahorine, te koridori koji su koncentrirani dolinom rijeka Željeznice, Crne Rijeke, Bijele Rijeke, Rakitnice i Tušiočke rijeke. Za područje općine razvoj turizma ima veliki značaj, kako u korištenju prirodnog i stvorenog potencijala, tako i u stvaranju što kvalitetnijeg ambijenta cijelog prostora općine.

Razvoj turizma podrazumijeva istovremeno i zaštitu svih vodotoka od zagađenja, organizovan ribolov, zaštitu i obnavljanje šuma, uzgoj divljači i organizovan lov, ozelenjavanje svih prostora, modernizaciju saobraćajnica i podizanje općeg nivoa komunalne higijene na području Općine sa posebnim odnosom prema saobraćajnicama, putnim koridorima i naseljenim mjestima. Turizam zahtijeva smišljeno planiranje svih segmenata života i rada.

Trnovo obiluje nedirnutim prirodnim ljepotama, čistim planinskim zrakom, mnogobrojnim planinama, riječnim izvorima, tokovima, kanjonima i jezerima, kao i izvanrednim terenima za zimske sportove.

Turizam u ovoj regiji doživio je ekspanziju tokom održavanja XIV Zimskih Olimpijskih Igara 1984.godine, za čije su potrebe izrađeni različiti sportski tereni i borilišta (za zimske i ljetnje sportove), mnogobrojni hoteli, bungaslovska naselja, prateći objekti i moderna infrastruktura.

I pored velikog potencijala, turizam ne donosi značajan prosperitet regiji. I pored velikog broja autohtonih, nedirnutih sela u kojima se danas živi na tradicionalan način, u ovoj regiji ruralni turizam ne egzistira. Iako su trnovska lovišta veoma bogata različitim vrstama divljači, lovni turizam u ovom području nije uzeo većeg maha.

Turizam u Bosni i Hercegovini sa svojom raznolikom i bogatom ponudom ima dugu tradiciju. Sarajevo je danas turističko mjesto i pored toga razvoj je sveden samo na jedan uski dio grada i na zimske centre, na Igman i Bjelašnicu.

Postojećom Provedbeno planskom dokumentacijom posebno su uvažavani ciljevi, kako globalni tako posebni:

  • stvaranje uslova za trajno i intenzivno korištenje sportskih pratećih sadržaja;
  • stvaranje odgovarajuće materijalne i organizacione baze za razvoj sarajevske regije kao turističkog centra sa cjelovitom turističkom ponudom;
  • definisanje kriterija za sve djelatnosti na ovom području u prvom redu za zimsku i ljetnu rekreaciju, koncepciju turističkih sadržaja, saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu te urbanističko – tehničke uslove za sve zone.

Čitav prostor Igmana i Bjelašnice se tretira kao jedinstven planinski centar sa kompletnom turističkom ponudom tokom cijele godine. 

Babin do

Cilj je razvoj seoskog turizma u naseljenim mjestima (izgradnja eko – etno sela), arhitekturu stambenih i pomoćnih objekata prilagoditi originalnom obliku (autohtona podbjelašnička kuća), na cijelom prostoru grade se moderne saobraćajnice koje povezuju naseljena mjesta sa centrom, sa posebnim osvrtom na zaštitu i valorizaciju kulturno – historijskog naslijeđa ovih prostora.

Planirane aktivnosti u sklopu projekata Općine Trnovo, tačnije njihova realizacija stvorit će jezgro razvoja turizma u općini Trnovo i Kantonu Sarajevo. 

 

Hoteli na Bjelašnici

Hotel “Han” na Bjelašnici 

Hotel “Bjelašnica” na Bjelašnici

 

Turističke znamenitosti Trnova

Bjelašnica

Opservatorij Bjelašnica

Izletište Javorov Do

Rijeka Rakitnica i kanjon Rakitnice

Pećina Klokočevica

Bjelašnička sela

Nekropole stećaka

Treskavica

 

Studeni potok