Služba za investicije, lokalni ekonomski razvoj, informacione sisteme i odnose s javnošću vrši sljedeće poslove:

 

 • Provodi utvrđenu politiku, izvršava i prati zakone, druge propise i opće akte iz oblasti razvoja, poduzetništva i prirodnih resursa;
 • Izrađuje nacrte i prijedloge propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski naĉelnik, nomotehniĉki obrađuje te propise, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata, koje donose drugi nadležni organi iz oblasti za koju je osnovana;
 • Vodi prvostepeni upravni postupak o pitanjima iz nadležnosti službe;
 • Izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitiĉke materijale za Općinsko vijeće I Općinskog naĉelnika;
 • Prikuplja i vrši statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovana;
 • Uspostavlja, vodi i ažurira propisane evidencije i registre iz djelokruga rada Službe;
 • Izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode službene evidencije;
 • Učestvuje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije i planova implementacije, posebno kad je rijeĉ o pripremi realizaciji projekata i programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe te praćenje realizacije dodijeljenih projekata/programa,
 • Prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja;
 • Pruža podršku implementaciji projekata lokalnog razvoja;
 • Komunicira sa potencijalnim i postojećim investitorima u svrhu pokretanja novih i unapređenja postojećih investicija;
 • Pruža podršku institucionalnoj saradnji sa dijasporom;
 • Priprema razvojne projekate usmjerene prema fondovima Evropske unije i međunarodne zajednice;
 • Kontaktira i sarađuje sa međunarodnim institucijama;
 • Kontaktira i sarađuje sa nosiocima vlasti na višim nivoima (državnim, federalnim, kantonalnim) sa ciljem implementacije budžetskih sredstava odobrenih sa istih nivoa;
 • Prikuplja i obrađuje informacije vezane za razvoj privrede, mogućnosti kreditiranja i plasmana finansijskih sredstava;
 • Ostvaruje saradnju sa mjesnim zajednicama, udruženjima, NVO, te potencijalnim donatorima vezano za obnovu;
 • Provodi i realizuje programe kapitalnih investicija i promociju investicijskih i turistiĉkih potencijala općine;
 • Vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije investicionih i drugih projekata od strane Općine, Kantona i drugih subjekata;
 • Vrši i druge upravne i struĉne poslove propisane
 • zakonom i drugim propisima;
 • Obezbjeđuje funkcionisanje informacionog sistema općine;
 • Administrira informacionim sistemom (serveri, radne stanice, LAN mreža) za njegovo nesmetano funkcionisanje i podizanje kvalitete usluga prema kranjim korisnicima (uposlenim i graĊanima) kroz stalno poboljšanje istog;
 • Ažurira WEB stranicu Općine;
 • Obavlja poslove licenciranja aplikativnog i sistemskog softvera;
 • Pruža neposrednu stručnu pomoć korisnicima računarskog sistema;
 • Izrađuje planove i programe za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg informacionog sistema, kao i efikasno korištenje resursa sistema i njegovo skaliranje kako bi se zadovoljile potrebe krajnjih korisnika;
 • Planira, predlaže i vrši obuke korisnika informacionog sistema Općine;
 • Vrši poslove održavanja web stranice;
 • Vrši kontrolu sistema video nadzora i elektronske evidencije prisustva poslu;
 • Vrši pripremu metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka, analiza tih podataka i njihovo publikovanje;
 • Vrši izradu projekata i programa informacionog sistema za složenije poslove automatske obrade podataka i vršenje tih poslova;
 • Vrši izradu smjernica i standarda zaštite informacionog sistema Općine;
 • Vrši administriranje i održavanje lokalne računarske opreme i svih elemenata informatičke infrastrukturei informacionog sistema Općine;
 • Vrši poslove odnosa sa javnošću putem printanih i elektronskih medija;
 • Priprema idejno rješenje za sve vrste publikacija, čestitki, pozivnica i prezentacija;
 • Vrši poslove informisanja u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima Općine;
 • Organizuje press konferencije i intervjue Općinskog načelnika, rukovodilaca službi, predsjedavajućeg  Općinskog vijeća i njegovih zamjenika kao i njihovo gostovanje u medijima u saradnji sa službama za upravu;
 • Vrši oglašavanje u javnim glasilima za potrebe Općine;
 • Daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju institucije Kantona i Federacije iz oblasti za koju je obrazovana;
 • Vrši izradu analizu izvještaja, informacija, elaborate i drugih materijala iz oblasti lokalnog razvoja I izgradnje infrastrukture;
 • Planira, koordinira i izvršava poslove u saradnji sa javnim preduzećima i ustanovama;
 • Vodi brigu o razvoju turističkih resursa Općine;
 • Vrši poslove upravljanja i održavanja sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardom;
 • Vrši poslove planiranja, pripreme i praćenja provođenja aktivnosti na uspostavljanju i razvoju finansijskog upravljanja i kontrole iz nadležnosti službe;
 • Prati stanje i zakonske promjene u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima blagovremeno predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • Obavlja normativno-pravne i studijsko-analitiĉke poslove u domenu rada Službe;
 • Obavlja i druge poslove po naređenjima Općinskog načelnika.