Služba vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • Sprovodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti za koju je osnovana;
 • Prati stanje i zakonske promjene u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • Vrši izradu podzakonskih akata iz oblasti prostornog planiranja i zaštite okoliša;
 • Vrši poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša u okviru prenesenih nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo na ovu službu, te ih izvršava i provodi;
 • Vrši prenesene poslove u skladu sa odredbama Zakona o cestama u FBiH i u skladu sa propisanim nadležnostima;
 • Stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za djelokrug poslova iz nadležnosti službe;
 • Vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana;
 • Vrši izradu nacrta akata koje usvaja Općinsko vijeće, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koja usvajaju nadležne institucije kantona, federacije iz oblasti za koju je osnovana;
 • Inicira izradu novih planova prostornog uređenja, ili izmjenu i dopunu postojeće planske dokumentacije;
 • Inicira i učestvuje u izradi planova, analiza, programa i projekata od interesa za Općinu;
 • Vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije investicionih i drugih projekata od strane Općine, Kantona i drugih subjekata;
 • Obezbjeđuje koordinaciju sa Zavodom za planiranje Kantona Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i drugim institucijama u svrhu realizacije kapitalnih projekata;
 • Priprema investicionu i tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Općine;
 • U okviru svojih nadležnosti učestvuje u izradi prostorno planske dokumentacije, provodi javne tribine na kocept plana, javni uvid i javnu raspravu na nacrt regulacionih planova;
 • Vrši stručne poslove u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacioni planovi i urbanistički projekti);
 • Daje mišljenja na faze planskih dokumenata višeg reda, čiji je nosilac izrade nadležno ministarstvo Kantona Sarajevo;
 • Daje mišljenja u postupku izdavanja Okolinskih dozvola koje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;
 • Propisuje mjere zaštite okoliša za pogone i postrojenja za koje nije potrobno izdavanje okolinske dozvole;
 • Izrađuje urbanističko-tehničke uslove i određuje građevinske parcele u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i u postupku drugih organa uprave;
 • Vrši poslove koje se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, naknade za pogodnost građevinskog zemljišta, naknade za korištenje građevinskog zemljišta i doprinosa za izgradnju skloništa;
 • Učestvuje u izradi i provođenju zakona, drugih propisa i provedbenih akata iz oblasti upravljanja otpadom, zaštite zraka, zaštitu od buke, iz oblasti zaštite okoliša, zaštite prirode i biodiverziteta;
 • Vrši statističku obradu podataka o poslovima iz oblasti za koju je osnovana;
 • Sprovodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti saobraćajne infrastrukture, komunalnoj i stambenoj oblasti i građevinarstvu;
 • Prati stanje u svojoj oblasti i predlaže mjere za provođenje utvrđene politike i propisa;
 • Vrši izradu podzakonskih akata iz oblasti saobraćajne infrastrukture, komunalnoj oblasti i građenju;
 • Koordinira projekte izgradnje i rekonstrukcije saobraćajne i komunalne infrastrukture;
 • Vodi poslove upravljanja lokalnim putevima kao i poslove redovnog zimskog održavanja;
 • Vodi upravni postupak u oblasti iz svog djelokruga, vodi službene evidencije iz djelokruga nadležnih oblasti i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • Obavlja poslove izrade programa za obnovu ratom porušenih inviđualnih objekata i objekata kolektivnog stanovanja, te objekata saobraćajne infrastrukture;
 • Prati javne pozive pretpristupnih fondova;
 • Prati, predlaže i priprema aplikacije po standardnim procedurama, javnim oglasima prema međunarodnim i domaćim donatorima i drugim investitorima;
 • Sarađuje sa upraviteljskim i kućnim savjetima u cilju efikasnijeg održavanja stambenog fonda kolektivnog stanovanja;
 • Vrši poslove kontrole radova i ugrađenog materijala tamo gdje je naručilac posla i investitor općina Trnovo;
 • Koordinira i sarađuje na izradama projekata i programa vezanih za primjenu ISO standarda;
 • Obavlja i druge poslove po naređenjima općinskog načelnika.