Saobraćajna infrastruktura

Ceste
Na prostoru Općine Trnovo nalazi se oko 250 km puteva različitih kategorija. Dobar dio putne mreže na teritoriji Općine Trnovo izgrađen je u poslijeratnom periodu. Kroz Općinu Trnovo prolazi magistralni put M18 koji povezuje Sarajevo, Trnovo, Kalinovik i Foču i magistralni put M 18.1 koji povezuje Garež-Delijaš-Ustikolina.
Pored magistralne saobraćajnice, na Općini Trnovo postoje dva regionalna putna pravca od vitalnog značaja za Općinu Trnovo: Krupac-Bjelašnica-Šabići-Sinanovići; Gornja Grkarica-Dejčići-Pendičići. Ove dvije saobraćajnice sa magistralnom cestom povezuju većinu naseljenih mjesta.
Također, može se konstatovati da je u proteklom periodu izgrađena lokalna putna mreža koja povezuje naseljena mjesta sa glavnim saobraćajnicama na teritoriji Općine Trnovo.

 

Općina Trnovo je u 2019. godini je izdvojila značajna sredstva za sanaciju lokalnih, magistralnih i regionalnih puteva. U ovoj godini završena je prva faza projekta modernizacije magistralnog puta M 18.1, dionica Delijaš-Garež, u toku je sanacija regionalnog puta Krupac-Bjelašnica-Šabići-Sinanovići, dionica Bijele vode-Šabići i Šabići-Sinanovići.

Kada su u pitanju lokalni putevi općina Trnovo zajedno sa Vladom KS i drugim institucijama izdvaja značajna finansijska sredstva za sanaciju, održavanje i zimsko čišćenje lokalnih puteva na prostoru Općine.

 

Vodosnabdjevanje

Općina Trnovo raspolaže značajnim vodenim bogastvom (jezera, rijeke, potoci i izvori).
Značajno je napomenuti da rijeke koje izviru na ovoj Općini su vododijelnicom podijeljene na dva sliva, i to Rakitnica sa svojim pritokama Jadranskom slivu, dok Željeznica sa pritokama slivu rijeke Save.
Provedbeno planskim dokumentima ovaj prostor je rezerviran za snabdijevanje grada Sarajeva pitkom vodom. Planskim dokumentima predviđena je izgradnja akumulacija Bijele i Crne rijeke, a prostor Igmana, Bjelašnice sa kanjonom Rakitnice je također zaštićena zona. Akumulacija Crna Rijeka bi imala ukupnu zapreminu oko 62.3 hm3 i površinskom akumulacijom od 224 ha. Turbine koje bi se koristile za proizvodnju električne energije bi prosječno davale oko 11.35 x 106 kwh godišnje. Ovom akumulacijom bi se djelimično potopila vikendaška naselja (oko 25 vikendica), dio saobraćajnice Sarajevo – Goražde i dio zemljišta koje se može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju, mjesne objekte elektrovodova, vodovoda, PTT-a i jedno groblje.

 

Pregled objekata za vodosnabdjevanje

 

Lokalitet Vrsta Izdašnost
Banj potok-Homarje-Dejčići-Šabanci Gravitacioni sistem  
Banj potok-Homarje-Ostojići-Bare Gravitacioni sistem  
Sutorina-Ledići Gravitacioni sistem  
Omenik-Obla brda-Prečani- Pumpna stanica  
Jezera-Gaj-Mijanovići-Trebečaj-Brutusi Gravitacioni sistem  
Studenac-Dujmovići Gravitacioni sistem  
Bučevac-Presjenica Gravitacioni sistem  
Točila-Godinja Gravitacioni sistem  
Krsinja-Gračanica Gravitacioni sistem  
Krsinja-Pendičići Gravitacioni sistem  
Ilovice Gravitacioni sistem  
Češljan-Bašci Gravitacioni sistem  
Bič-Bašci Gravitacioni sistem  
Redakovac-Jelačići Gravitacioni sistem  
Durakovići Gravitacioni sistem  
Velike stijene-Boljanovići Gravitacioni sistem  
Gučina-Delijaši-sjeverovići-Karovići Gravitacioni sistem  
Krč-Pomeni Gravitacioni sistem  
Iva-Govedovići Gravitacioni sistem  
Slavljevići Gravitacioni sistem  
Pod Košutom-Hamzići Gravitacioni sistem  
Ština lokva-Lukavac Gravitacioni sistem  
Potoci-Kramari Gravitacioni sistem  
Kuhaćica-Bobovica Gravitacioni sistem  
Vrtača-Brda Gravitacioni sistem  
Mala vrela-Rakitnica-Šabići Gravitacioni sistem  
Šabići-Lukavac-Brda-Milišići Pumpna stanica  
Kalaštak – Ozimine Pumpna stanica  
Crni potok – Sinanovići -Pervizi Gravitacioni sistem  

 

U dosadašnjim ispitivanjima i analizama kvaliteta voda na području Općine Trnovo može se zaključiti da se vode svrstavaju u I, odnosno u II klasu.

Vode I klase su vode koje se u prirodnom stanju, uz eventualnu dezinfekciju mogu koristiti za piće i u prehrambenoj industriji, a površinske vode za gajenje plemenitih vrsta salmonidne ribe.
Vode II klase su vode koje se u prirodnom stanju mogu upotrijebiti za kupanje i rekreaciju za sportove na vodi, za gajenje ciprinidnih vrsta ribe, ili koje se uz uobičajene metode tretmana mogu upotrijebiti za piće i u prehrambenoj industriji.
Ako se uzme u obzir ova činjenica može se sa sigurnošću reći da građani Općine Trnovo koriste zdravu i čistu vodu.
Snabdijevanje građana vodom riješeno je preko gradskih vodovoda u urbanom dijelu Trnova, Igmana i Bjelašnice, te dijelom i naseljena mjesta u Kijevu, dok su ostala sela i zaseoci vodosnabdijevanje riješili kaptiranjem izvora i izgradnjom lokalnih vodovoda.

 

Sistem snabdjevanja električnom energijom

Tokom rata je došlo do znatnog oštećenja i na vodovima elektro mreže na cijelom području Općine. Prije rata su sva naseljena mjesta na području općine bila elektrificirana.

Velika površina Općine, velike dužine mreža sa velikim uporištima i relativno mala potrošnja su stvarale velike poteškoće pri održavanju mreže i modernizaciji.
Od ukupno 55 naseljenih mjesta na području općine Trnovo većina je uvezana u elektro mrežu. Sva rekonstruisana naseljena mjesta imaju javnu rasvjetu.

U toku je projekat zamjene oštećene i postavljanje nove javne rasvjete, javna rasvjeta na Bjelašnici je produžena do tehničke baze. Radi se o LED rasvjetnim tijelima čime će se uštediti električna energija usmjerena na javnu rasvjetu.

 

Pregled izgrađenih objekata visoko i niskonaponske mreže

 

Realizovani objekti

 

Vrsta objekta
10(20)/0,4 kV Deseci STS
10(20)kV Deseci UKB
TP Deseci NNM
10(20)/0,4 kV Milišići STS
10(20)kV Milišići UKB
10(20)/0,4 kV Tušila – rekonstrukcija STS
10(20)/0,4 kV Mađari- Ilovice STS
10(20)0,4kV Igman strelište sa priključnim kablom za područje Trnova i Hadžića TS
Mađari – Ilovice NNM
10(20) Dejčići – Ledići UKB
10(20) otcjep za Dujmoviće UKB
10(20)/0,4 kV Balbašići, Krsmanići STS
10(20)kV Balbašići, Krsmanići UKB
TP Balbašići, Krsmanići NNM
TP Obla Brda (Prečani i Rahovići) NNM
TP ostojići 2 NNM
Ostojići 2 STS
Otcjep za Trebečaj UKB10(20)
Lr 32-03-otcjep za Ilovice UKB10(20)
Pendičići – Ilovice UKB10(20)
10(20)kv Rijeka – otcjep za Baške UKB10(20)
TP Govedovići NNM
Mađari – Ilovice NNM
Obla brda NNM
Obla brda UKB10(20)
Obla brda STS
Brutusi UKB10(20)
Brutusi STS
10(20)/0,4 kV Bijela Lijeska STS
Šabići-Bijela Lijeska SNV
10(20)/0,4 Babin do TS
TP Babin do NNM
Babin do-vrh Bjelašnice SNV
TS Zagor NNM