Javni poziv

Na osnovu člana 119. stav (6) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, broj 24/17) i člana 38. Statuta Općine Trnovo (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, broj 12/08), Općinski načelnik, objavljuje

J A V N I P O Z I V
za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled izgrađenih građevina na području Općine Trnovo

I

Pozivaju se zainteresovana fizička lica da podnesu prijave za vršenje tehničkih pregleda izgrađenih građevina za 2018. i 2019. godinu, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, sljedećih struka:

– dipl. ing. arhitekture,
– dipl. ing. građevine (konstruktivni smjer),
– dipl. ing. građevine (saobraćajni smjer),
– dipl. ing. građevine (hidrotehnički smjer),
– dipl. ing. ekektrotehnike (jake i slabe struje),
– dipl. ing. mašinstva,
– dipl. ing. geodezije,
– dipl. ing. zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozija i
– kontrola sanitarnih uslova putem ovlaštenih lica.

II

Tehnički pregled mogu vršiti diplomirani inžinjeri navedenih struka, sa pet godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom.

III
U radu komisije ne mogu učestvovati službena lica koja su učestvovala u postupku izdavanja lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, niti lica koja su učestvovala u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom i nadležni inspektor koji je vršio nadzor nad gradnjom objekta i drugi inspektori i lica sa posebnim ovlaštenjima, u čijem su djelokrugu poslovi upravnog nadzora.

IV

Uz prijavu treba priložiti:
– ovjerenu kopiju diplome,
– ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
– potvrdu o radnom stažu nakon sticanja diplome (potvrde poduzeća, organa,
ustanove ili dr. u kojoj je zaposlen-a),
– kopiju lične karte i
– uz prijavu na javni poziv neophodno je navesti tačnu adresu i općinu stanovanja,
broj telefona, fiksnog i mobilnog i naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa
banke otvoren na ime podnosioca prijave.

V

Prijave sa potpunim dokazima o ispunjavanju uslova javnog poziva podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol općine ili putem pošte.
Nepotpune ili prijave podnesene po proteku roka neće se razmatrati.

Dokumentacija priložena uz javni poziv se ne vraća podnosiocu.

Prijave se dostavljaju na adresu:
KANTON SARAJEVO
OPĆINA TRNOVO
SLUŽBA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE, INVESTICIJE I
ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE
Sa naznakom za Javni poziv za vršenje tehničkog pregleda izgrađenih građevina
TRNOVO
Tnovo 36.
71223 DELIJAŠ

  Ibro Berilo

Oko Ajla Mulaosmanovic