Općina Trnovo-vodeća svjetska tehnologija prečišćavanja otpadnih voda MBBR

Općinski načelnik danas je potpisao Sporazum o donaciji za projekat izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda sa Bjelašnice

Općinski načelnik danas je potpisao Sporazum o donaciji za projekat izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda sa Bjelašnice i Igmana sa Direktorom Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR), gospodinom Jež. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i ministar komunalne privrede privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, gospodin Senad Hasanspahić, te predstavnici Veleposlaništva Republike Slovenije.
Kako je precizirano, pomenuti Centar će u ime Republike Slovenije donirati 640.795 EUR-a Općini Trnovo za izgradnju postrojenja za biološko prečišćavanje otpadnih voda, čiji se rad temelji na primjeni savremene PVA-MBBR tehnologije.
Po riječima inženjera Nijaza Salihodžića, riječ je tehnologiji koja omogućava između ostalog i samorastvaranje biološkog mulja što je jedan od ključnih savremenih problema zaštite prirode i ekologije u procesu pročišćavanja otpadnih voda. Također, radi se o investicijski i operativno izuzetno efikasnom sistemu, jer se smanjuje količina mulja kojeg treba deponovati ili spaljivati.
“Implementacijom ovog projekta, vodeća svjetska tehnologija prečišćavanja voda bit će primijenjena i kod nas. Proces biološkog prečišćavanja otpadnih voda uz primjenu PVA-MBBR granula razvijen je u Sloveniji i Japanu, a sve se više primjenjuje u naprednim zemljama kao idealan sistem za izgradnju novih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ili za rekonstrukciju postojećih uređaja, kod kojih je potrebno postići veće kapacitete u postojećim gabaritima”, naveo je Salihodžić.
Projekat će sufinansirati i Kanton Sarajevo i Federacija Bosne i Hercegovine sa po 500.000 KM, te Općina Trnovo sa 1.000.000 KM.
Općinski načelnik istakao je da su samo četiri ovakva prečistača izgrađena na Balkanu, dva u Sloveniji i dva u Hrvatskoj. Kazao je da je Općina započela pipremne radnje za gradnju prečistača koji će se nalaziti na lokalitetu Gornje Grkavice na Igmanu.
“To će biti treći prečistač otpadnih voda na području Trnova. U toku je izrada izvedbenog projekta, a radovi će početi na proljeće. Moramo, između ostalog, pribaviti okolinske dozvole i vodne saglasnosti. Ono što je bitno jeste da će ovaj budući prečistač imati kapacitet da primi kompletnu separatnu i kišnu kanalizaciju sa područja Igmana i Bjelašnice”, naglasio je načelnik Berilo.
Direktor Jež je kazao da je primjena ove tehnologije najbolje tehničko rješenje za područje općine Trnovo jer je pokazala vrlo dobre rezultate u prečišćavanju voda na manjim prostorima.
Ministar Hasanspahić kazao je da je za ovaj projekat i za donatorska sredstva zaslužan načelnik općine Trnovo, te da će prečistač imati ogromnu ulogu u zaštiti okoliša, te je zahvalio ovom prilikom Vladi Slovenije i ostalim donatorima na učešću u realizaciji ovog projekta.

[tie_slideshow]

[tie_slide] IMG_6200 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6206 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6210 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6215 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

Pin It