Održana zajednička tematska sjednica općinskih vijeća Trnova i Hadžići

U kongresnoj sali hotela “Han” na Bjelašnici jučer je održana zajednička tematska sjednica općinskih vijeća Trnova i Hadžića

U kongresnoj sali hotela “Han” na Bjelašnici jučer je održana zajednička tematska sjednica općinskih vijeća Trnova i Hadžića o zaštićenom području Bjelašnice, Visočice, Treskavice i kanjona Rakitnice. Govorilo se o pravcima i perspektivama ovih područja. Osim vijećnika i Općinskih načelnika sjednici su prisustvovali i predstavnici Federalnog ministarstva turizma i okoliša, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša KS, kao i predstavnik Programa UN-a za okoliš- Kancelarija u BiH (UNEP-a).

IMG_7926

„Drago mi je da su se naše tri općine Trnovo, Hadžići i Konjic zajedno sa resornim Federalnim ministarstvom konačno usaglasile oko definisanja granica zaštićenih područja na bazi prirodnih resursa, a ne na bazi volje načenika općina ili predstavnika viših nivoa vlasti. Na kraju krajeva, izradit će se studija koja će odrediti šta je to sadržaj tih zaštićenih područja, a ne nečija volja. Nadam se da smo došli do rješenja koje će prije svega zadovoljavati građane ove tri općine, pa građane Kantona Sarajevo i na kraju građane FBiH. Nas ovo najviše interesuje jer se radi o 25 odsto teritorije općine Trnovo. To znači da jednu četvrtinu općine Trnovo predajemo na upravljanje FBiH kao zaštićeno područje. Važno je i da se definiše na koji način će se upravljati tim područjem, šta će se u tom području moći graditi, kako će ljudi imati pristup svome gruntu i imovini koju imaju u zaštićenom području. To su vrlo važne stvari za općinu Trnovo i mene kao načelnika općine, istako je načelnik Ibro Berilo.

IMG_7901

„I ranije smo imali pokušaja da se na neki način zaštiti ovo područje pa je Federalna vlada donijela Odluku o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona rijeke Rakitnice područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Tada su oni omeđili 1.200 kvadratnih kilometara. U tom obuhvatu je bilo 65 odsto teritorije općine Hadžići. Pokrenuli smo spor pred Ustavnim sudom BiH i poništili tu Odluku. Sada se na jedan ozbiljan način pristupilo donošenju odluka o zaštiti nekih područja Bjelašnice, Igmana, Visočice i kanjona rijeke Rakitnice. Što se tiče općine Hadžići zaštitilo bi se područje od vrha Bjelašnice preko Krvavca do Opančaka, približno 45 kvadratnih kilometra teritorije. To nam je u interesu jer u novije vrijeme se pojavljuje niz incidenata na planini počevši od izlaska ljudi sa terenskim vozilima, kvadovima i tome slično. Nakon toga se pojavljuju vododerine koje skidaju travnati pokrivač i uveliko narušavaju prirodni ekosistem. U javnim ustanovama koje će se brinuti o pomenutim područjima, a koje će se formirati na nivou FBiH, ,moraju biti ljudi iz općina Hadžići i Trnovo, kazao je načelnik Ejubović.

IMG_7904

Obuhvat budućeg zaštićenog područja Bjelašnica – Visočica – Treskavica – Kanjon Rakitnice će nakon provođenja zakonske procedure proglašenja zaštite obuhvatati oko 24,000 hektara na teritorijama općina Konjic, Trnovo i Hadžići. Ovom prostoru bit će dodijeljena treća kategorija zaštite – park prirode. Prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna s naglašenim pejzažnim, odgojno-obrazovnim, kulturno-istorijskim i turističko-rekreacijskim vrijednostima.
U parku prirode dopuštene su privredne i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne odlike i uloga. Ono što predstoji je da općinska vijeća Hadžića i Trnova na odvojenim sjednicama daju saglasnot na predložene granice i da pokrenu inicijativu izmjene Zakona o zaštićenim područjima FBiH s ciljem da lokalne zajednice imaju direktan uticaj na upravljanje tim zaštićenim područjima.

[tie_slideshow]

[tie_slide] IMG_7910 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_7920 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_7923 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_7934 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

Općina Hadžići

Pin It