Početna / Geografski položaj

Geografski položaj

trnovo lokacija

Lokacija

Općina Trnovo se nalazi oko 30 km jugostočno od Sarajeva. Prije rata, Općina je zauzimala površinu od 451 km2, dok je nakon Dejtonskog sporazuma, njena površina smanjena i sada iznosi 337 km2.
Na području Općine živi oko 1747 stanovnika u 56 naseljenih mjesta sela i zaseoka. U sklopu Općine organizirane su 4 mjesne zajednice (MZ Šabići, MZ Dejčići, MZ Trnovo i MZ Delijaš.).

Karakteristike reljefa

Nalazi se na nadmorskim visinama između 650 i 2 080 metara, a prosječna visina je 900 metara. Trnovo je locirano na planinskim obroncima Bjelašnice, Igmana, Visočice, Treskavice i Jahorine.hp photosmart 720

Klima

Općinu karakteriše kontinentalna klima, koja sa porastom nadmorske visine prelazi u oštru planinsku klimu alpskog tipa. Osnovne karakteristika su oštre zime (apsolutne minimalne temperature od 24°C do 34°C ispod nule) i kratka i topla ljeta (apsolutne maksimalne temperature od 30°C do 36°C). Prosječna godišnja količina padavina je od 1100 do 1500 l/m2. Srednja godišnja temperatura zraka u Trnovu iznosi 7,3°C. Najtopliji mjesec je juli sa srednjom temperaturom oko 16°C, a najhladniji januar sa srednjom temperaturom oko -2,4°C. Maksimalne vrijednosti temperatura u ljetnom periodu se kreću oko 35°C, a minimalne zimske dostižu i do -30°C. Srednja mjesečna količina padavina se kreće od 75 do 160l/m2. Najveće količine padavina su u novembru i decembru, a najmanje u julu i avgustu, što je posljedica uticaja mediteranskog režima padavina u ovom području, premda je prisutan i proljetni maksimum u martu i aprilu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maksimalna visina snježnog pokrivača iznosi 107 cm, a prosječan broj dana sa snježnim pokrivačem iznosi 106. Idući prema višim kotama Općine Trnovo, snježni pokrivač može dostići i do nekoliko metara, naročito na onim mjestima koja su izložena vjetru, gdje se stvaraju smetovi. Također, broj dana sa snježnim pokrivačem raste sa nadmorskom visinom, tako da na većim kotama, pogotovo u hladnijim godinama, može dostići i preko 200 dana (broj dana sa snježnim pokrivačem preko 10 cm u višim područjima planine Treskavice može iznositi i preko 150.
klima_1Pojava magle je najčešća u hladnijem dijelu godine, dok je u ljetnim mjesecima veoma rijetka.
Ruža vjetrova pokazuje izrazitu dominaciju južnih i sjevernih pravaca, pa je i srednja brzina vjetra iz ovih pravaca najveća. Ovakav oblik ruže vjetra je uslovljen pravcem toka rijeke Željeznice, pošto vjetar kao pojava u prizemnim slojevima atmosfere zavisi od orografije terena.
Napomenimo da srednja brzina vjetra raste sa nadmorskom visinom, tako da u višim oblastima planine Treskavice prosječne vrijednosti mogu iznositi i do 10 m/s, a maksimalne brzine i do 40 m/s. Takođe, oblik ruže na višim kotama je drugačiji, sa većom zastupljenošću ostalih pravaca vjetra.