VODIČ

UVODNE NAPOMENE

Ovaj vodič izrađen je sa ciljem da pomogne podnosiocima zahtjeva da u Općini Trnovo ostvare svoja prava u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine( “Službene novine Federacija BiH”, broj 32/01 i 48/11). Vodič je besplatan i dostupan je u pisarnici ili kod službenika za informisanje. Službenici Općine Trnovo nastojat će da u granicama zakonskih mogućnosti udovolje Vašem zahtjevu za pristup bilo kojoj informaciji koja je pod kontrolom Općine Trnovo. Spisak vrsta informacija koje možete dobiti u ovoj općini naveden je u publikaciji Indeks registar, koja je besplatna i stoji Vam na raspolaganju u pisarnici i kod službenika za informisanje.

Službenik za pristup informacijama je Irma Maličević, kontakt telefon 033 554 552  

Zgrada Općine Trnovo nalazi se u Trnovu, adresa Trnovo broj 36.

Vaše pravo na pristup informacijama možete ostvariti podnošenjem pismenog zahtjeva. Svi podaci o načinu na koji možete ostvariti svoje pravo sadržani su u ovoj publikaciji (Vodič), a u slučaju bilo kakvih nejasnoća možete se obratiti službeniku za informisanje.

PODACI O NAČINU PRISTUPA INFORMACIJAMA

I – U vezi sa vašim pavom na pristup informacijama obavještavamo vas da imate pravo na pristup svakoj informaciji koja je pod kontrolom Općine Trnovo, osim u slučaju kada za određenu informaciju općina utvrdi da predstavlja, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzetak od objavljivanja. Ti slučajevi odnosno izuzeci su slijedeći :
  1. Izuzetak u vezi sa djelokrugom javnog organa (interesi odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti; spriječavanje kriminala i otkrivanje kriminala; zaštita postupka donošenja odluka u javnom organu, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka s tim da to ne obuhvata činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije ) i to samo u slučaju kada Općina Trnovo utvrdi da se saopćavanjem informacije može osnovano očekivati izazivanje značajne štete za legitimne ciljeve Federacije BiH (član 6. zakona);
  2. Izuzetak u vezi s povjerljivim komercijalnim informacijama treće strane – u tom slučaju Općina Trnovo je dužna da bez odlaganja obavjesti treću stranu o pojedinostima zahtjeva i da je upozori da će se informacija saopćiti, ukoliko u roku od 15 dana ne obavjesti Općinu Trnovo da je informacija povjerljiva i navede razloge zbog kojih bi njenim saopćavanjem mogla nastupiti šteta (član 7. zakona);
  3. Izuzetak kod zaštite privatnosti – Općina Trnovo će odbiti saopćavanje informacije ako osnovano utvrdi da informacija uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica (član 8. zakona).

Međutim i u slučaju kada utvrdi da postoji osnov da informacija bude izuzeta od objavljivanja, Općina Trnovo će ipak objaviti informaciju, u cijelosti ili djelomično, ako to nalaže javni interes. Okolnosti koje će Općina Trnovo uzeti u razmaranje prilikom donošenja odluke da li je saopćavanje opravdano javnim interesima između ostalog uključuje: svako nepoštivanje zakonske obaveze, postojanje bilo kakvog prijestupa, nepravde, zloupotrebe vlasti ili nemara u obavljanju službene dužnosti, neovlaštenog korištenja javnih fondova, opasnosti po zdravlje ili sigurnost pojedinca, javnosti ili okoline. U tom slučaju, ako se radi o povjerljivim komercijalnim informacijama (član 7.) ili o informacijama koje se odnose na privatnost trećeg lica (član 8.), općina je dužna da rješenjem obavjesti treću stranu da će informaciju objaviti u roku od 15 dana od dana prijema tog rješenja. Navedeno rješenje sadrži pouku o pravu na žalbu, naznaku i adresu organa kojem se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe, kao i uputu o pravu obraćanja instituciji Ombudsmena BiH.

II – Vaš zahtjev za pristup određenoj informaciji mora da ispunjava slijedeće formalne uvjete:

  1. zahtjev mora biti pismen i to na jednom od službenih jezika u FBiH;
  2. zahtjev mora sadržavati dovoljno podataka o prirodi i sadržaju tražene informacije, kako bi se omogućilo da Općina Trnovo pronađe tu informaciju;
  3. zahtjev mora sadržavati ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu, a po mogućnosti i broj telefona na koji se može kontaktirati u toku radnog vremena.

Posebno se naglašava da zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju može podnijeti samo lice na koje se zahtjev odnosi, njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik. Lice na koje se informacija odnosi dužno je da službeniku za informisanje pokaže ličnu kartu ili drugi lični dokumenat sa fotografijom. Zakonski zastupnik ili punomoćnik moraju uz zahtjev dostaviti dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, potpisati zahtjev i pokazati svoju ličnu kartu ili drugi lični dokumenat sa fotografijom.

Ako vaš pismeni zahtjev za pristup informacijama ne ispunjava jedan od navedenih formalnih uvjeta, Općina Trnovo će Vas rješenjem o tome obavjestiti, ako ste u zahtjevu naveli svoju adresu.

III – Kada Općina Trnovo povodom Vašeg pismenog zahtjeva dozvoli pristup informaciji, u cijelosti ili djelomično, rješenjem će Vas obavjestiti o:

  1. mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama Općine Trnovo;
  2. mogućnosti umnožavanja informacije ako je veća od 10 stranica, uz obavezu predhodno izvršene uplate; i /ili
  3. priloženoj kopiji tražene informacije ako je manja od 10 strana;

Napominjemo da se na pismeni zahtjev, rješenje, kao i na standardnu veličinu fotokopija prvih 10 stranica tražene informacije ne naplaćuje naknada ili taksa. Naknada se naplaćuje za svaku narednu stranicu informacije i iznosi 0,50 KM po jednoj stranici. Ukoliko želite elektronsku dokumentaciju, i ako takva postoji u općini za traženu informaciju, naknada iznosi 5 KM po jednoj disketi. Uplata navedene naknade vrši se u prostorijama Općine Trnovo.

IV – U slučaju da se donese rješenje kojim se odbija zahtjev za pristup informacijama, rješenje se dostavlja podnosiocu zahtjeva, navodeći zakonski osnov za status izuzeća informacije u smislu ovog zakona, uključujući sva materijalna pitanja koja su uticala na donošenje rješenja, uzimajući u obzir faktor javnog interesa i pouku o pravu na prigovor, naznaku i adresu organa kojem se prigovor podnosi, te rok i troškove za podnošenje prigovora. Nezadovoljan stranka može protiv ovog rješenja podnijeti prigovor rukovodiocu organa u roku od 8 dana od dana prijema rješenja. Rješenje doneseno po prigovoru je konačno u upravnom postupku i protiv njega nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Rješenja iz tačke III i IV ovog Vodiča Općina Trnovo je dužna da vam dostavi najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima kada je predhodno, saglasno navedenom zakonu, potrebno dobiti izjašnjenje treće strane o saglasnosti za objavljivanje informacije koja sadrži povjerljive komercijalne interese, kao i u slučaju kada je Općina Trnovo dužna obavjestiti treću stranu da će zbog postojanja javnog interesa ipak saopći informaciju koja je utvrđena kao izuzetak od saopćavanja.

Ukoliko podnosilac zahtjeva, traži pristup informacijama za koje nije nadležna općina, vaš zahtjev će se proslijediti nadležnom javnom organu najkasnije 8 (osam) dana od njegovog prijema, o čemu ćemo vas pismeno obavjestiti.

Na pojedine zahtjeve za informacijama možete dobiti odmah odgovor, obraćajući se službeniku za informisanje.

Indeks registar ( .pdf )

Zahtjev za pristup informacijama ( .pdf )