Početna / Služba za civilnu zaštitu i inspekcijske poslove

Služba za civilnu zaštitu i inspekcijske poslove

Služba vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine,
 • izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine,
 • priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
 • predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje, organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini
 • vrši popunu ljudstva štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
 • obavlja stručne poslove za Općinksi štab civilne zaštite,
 • obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće,
 • obavalja stručne poslove na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine,
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji I provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine u skladu sa zakonom i drugim propisima
 • ostvaruje saradnju sa Općinskim službama uprave u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja,
 • ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u akcijama spašavanja,
 • obavlja stručne poslove organizovanja i rada Operativnog centra u Općini,
 • priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
 • vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima,
 • vrši inspekcijski  nadzor, odnosno kontrolu nad radom sudionika u građenju u oblasti urbanizma i građenja na osnovu zakona o prostornom uređenju i propisa donesenih na osnovu tog zakona i poduzima zakonom propisane mjere za otklanjanje eventualnih nepravilnosti,
 • ostvaruje saradnju sa Mjesnim zajednicama po pitanju bespravne gradnje i vodi evidencije bespravne gradnje na području Općine,
 • prati stanje zaštićenih zona i analizira stanje u toj oblasti,
 • vrši inspekcijski nadzor u oblasti komunalnih djelatnosti u prvom stepenu na osnovu zakona i preduzima zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti,
 • vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata iz nadležnosti inspekcijskog nadzora,
 • izrađuje potrebne izvještaje i informacije iz oblasti inspekcijskog nazora,
 • obavlja i druge poslove za koju je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.