Početna / Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Služba vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, katastra nekretnina i inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma, građenja i komunalnih djelatnosti.
 • vodi evidenciju o nekretninama i nosiocima prava na nekretninama,
 • vrši geodetsko snimanje nastalih promjena na zemljištu i zgradama i provodi ih kroz katastarski operat,
 • vrši poslove vještačenja po pozivu suda, organa uprave i druge poslove iz okvira svoje nadležnosti u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
 • vrši poslove održavanja premjera katastra nekretnina te davanja drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
 • provodi postupak utvrđivanja prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
 • utvrđivanje etažnih vlasnika na djelovima zgrada,
 • vodi postupak određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
 • vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • razmatra pitanja preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
 • rješava u pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti katastra nekretnina, imovinsko-pravnih odnosa koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • obavlja i druge poslove za koju je osnovana koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost službe, kao i poslove koje joj u zadatak  stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.