Početna / Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu

Služba vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona i drugih propisa iz oblasti za koje je obrazovana i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni,
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • vrši upravno-pravne poslove u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • predlaže, u okviru ovlaštenja, mjere prema ustanovama, privrednim društvima i drugim organizacijama i zajednicama od značaja za općinu,
 • vrši poslove građanskih stanja, ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, kao i poslove vođenja biračkih spiskova,
 • vrši poslove pružanja pravne pomoći, pruža pravnu pomoć građanima na području Općine u obliku davanja pravnih savjeta, upustava, pisanja i sastavljanja podnesaka i isprava, prvenstveno kategorijama građana koje su po zakonu oslobođeni plaćanja takse, ratnim, vojnim invalidima i sličnim populacijama u ostvarivanju i zaštiti prava koja proističu iz njihovog statusa,
 • vrši poslove matičara utvrđene Porodičnim zakonom F BiH,
 • vrši poslove prijemne kancelarije, uključujući prijem, evidentiranje, arhiviranje, kovertiranje i otpremu pošte za sve Službe za upravu i Općinsko vijeće,
 • vrši personalne poslove (rad i radni odnosi) za funkcionere, državne službenike, namještenike općinskih službi i općinske vijećnike,
 • vrši stručne i administrativne poslove za Općinsko vijeće, radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblasti za koju je osnovana,
 • obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koje se odlukom Općinskog vijeća prenesu na mjesne zajednice,
 • izvršava sve odluke, zaključke i upute koje donose zborovi građana i savjet mjesne zajednice, kao i komisije i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica,
 • provodi sve zaključke, odredbe i naredbe koje donosi Općinski načelnik, a odnose se na obaveze mjesnih zajednica,
 • sarađuje sa službama za upravu grada i općina na području Kantona i kantonalnim organima uprave po svim pitanjima iz nadležnosti službe,
 • sarađuje sa nadležnim službama MUP-a, Centrom za socijalni rad, Javnim komunalnim preduzećima, prosvjetnim institucijama, humanitarnim organizacijama i svim drugim subjektima radi realizacije planova i programa rada,
 • uspostavlja saradnju sa Kantonalnim i Gradskim organima, Policijskom upravom, Izbornom komisijom BiH, međunarodnim organizacijama i drugim po pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • prepis i umnožavanje materijala,
 • pružanje usluga prevoza i održavanja,
 • opsluživanje telefonske centrale,
 • fizičko obezbjeđenje zgrade,
 • tekuće i tehničko održavanje objekata,
 • održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama,
 • vrši nabavku opreme, sredstava za čišćenje, goriva, kancelarijskog i elektro-tehničkog materijala, automobila, te usluge servisiranja računarske opreme i osiguranja imovine i osoba,
 • vrši sve stručne i administrativne poslove za koje je obrazovana,
 • izrađuje izvještaje, informacije i druge materijale o pitanjima iz svoje nadležnosti i te materijale podnosi Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 • predlaže i provodi dogovorenu strategiju i stvara uvjete za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci, osnovnom obrazovanju i odgoju, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu,
 • učestvuje u planiranju i provođenju sportskih manifestacija i manifestacija kulturno-zabavnog karaktera, povodom obilježavanja značajnih datuma i događaja prema utvrđenom kalendaru,
 • predlaže poduzimanje potrebnih mjera za poboljšanje uvjeta rada u ustanovama i subjektima koji rade na poslovima potreba građana iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta,
 • vrši poslove za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata,
 • vrši poslove iz oblasti dječije zaštite,
 • vodi statistiku, knjigovodstvo i odgovarajuće evidencije iz oblasti BIZ-a,
 • vrši prijem i kompletiranje potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava iz oblasti BIZ-a i stara se o njihovoj primjeni,
 • vrši obračun i daje na isplatu porodične invalidnine, lične invalidnine, porodično i lično materijalno obezbjeđenje, jednokratne novčane pomoći i svih drugih novčanih davanja,
 • vrši trebovanje novčanih sredstava od drugih nadležnih organa za sve vidove isplate prema zakonskim propisima,
 • radi isplatne spiskove i isplatne uputnice i dostavlja ih na isplatu,
 • priprema propise i analitičko-informativne materijale za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • obavlja sve poslove u vezi izdavanja radnih knjižica i druge poslove u vezi sa zahtjevima građana iz radnog odnosa,
 • vodi službenu evidenciju o podacima i o svim priznatim pravima stranaka, te na osnovu toga podnosi izvještaje izdaje uvjerenja i daje informacije,
 • obavlja poslove i prati ostvarivanje prava izbjeglih i raseljenih lica,
 • obavlja  i  druge poslove iz svog djelokruga, kao i poslove koje mu stave u zadatak Općinsko vijeće i Općinski načelnik.