Početna / Služba za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj

Služba za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj

Služba vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona i drugih propisa iz oblasti za koje je obrazovana i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni,
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • vrši upravno-pravne poslove u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • vrši poslove praćenja privrednih kretanja u oblasti poljoprivrede, veterinarstva, vodoprivrede, šumarstva, lova i ribolova i priprema potrebne informacije i mjere za njihovo unaprijeđenje, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja,
 • vodi brigu o razvoju turističkih resursa Općine,
 • izrađuje prijedloge planova iz oblasti poljoprivrede i prati realizaciju istih,
 • prati stanje i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja privrednih djelatnosti,
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravlja poslovnim prostorima, kao i kontrolu racionalnog korištenja poslovnih prostora kojim gazduje Općina,
 • predlaže, u okviru ovlaštenja, mjere prema ustanovama, privrednim društvima i drugim organizacijama i zajednicama od značaja za općinu,
 • provodi utvrđenu politiku iz oblasti budžeta i finansija,
 • vrši poslove u vezi sa izradom budžeta Općine,
 • obavlja poslove planiranja, praćenja i izvještavanja o izvršenju budžeta, te u tom smislu prati naplatu sredstava iz djelokruga  rada svih službi,
 • vodi knjigovodstvene i finansijske poslove,
 • vrši poslove vezane za provođenje postupka nabavke roba i usluga,
 • sarađuje sa službama za upravu grada i općina na području Kantona i kantonalnim organima uprave po svim pitanjima iz nadležnosti službe,
 • sarađuje sa nadležnim službama MUP-a, Centrom za socijalni rad, Javnim komunalnim preduzećima, prosvjetnim institucijama, humanitarnim organizacijama i svim drugim subjektima radi realizacije planova i programa rada,
 • uspostavlja saradnju sa Kantonalnim i Gradskim organima, Policijskom upravom, Izbornom komisijom BiH, međunarodnim organizacijama i drugim po pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vrši sve stručne i administrativne poslove za koje je obrazovana,
 • izrađuje izvještaje, informacije i druge materijale o pitanjima iz svoje nadležnosti i te materijale podnosi Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 • vodi službenu evidenciju o podacima i o svim priznatim pravima stranaka, te na osnovu toga podnosi izvještaje izdaje uvjerenja i daje informacije,
 • obavlja poslove i prati ostvarivanje prava izbjeglih i raseljenih lica,
 • obavlja  i  druge poslove iz svog djelokruga, kao i poslove koje mu stave u zadatak Općinsko vijeće i Općinski načelnik.