Održana 12.sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Dvanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća održana je jučer, 25.04.2018. godine, u sali općine Trnovo sa početkom u 18:00

Dvanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća održana je jučer, 25.04.2018. godine, u sali općine Trnovo sa početkom u 18:00 sati. Dnevni red sjednice je izmijenjen u odnosu na predloženi, uglavnom jer predstavnici određenih javnih preduzeća i ustanova nisu bili prisutni. Na održanoj sjednici Općinskog vijeća Trnovo, izmjenjeni dnevni red je usvojen, sve Odluke po usvojenom dnevnom redu, Zaključci i Izvještaji o radu za 2017. godinu su usvojeni. Informacije su sve primljene k znanju od strane vijeća.

Sjednicom je predsjedavala Emina Mehmedagić, a prisustvovalo je svih 15 vijećnika.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
 2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
 3. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Trnovo za 2017. godinu.
 4. Informacija o radu KJKP “Rad”- Odjeljenje u Trnovu za 2017. godinu, prijedlog;
 5. Informacija o radu KJKP “Park” za područje Općine Trnovo u 2017. godini, prijedlog;
 6. Informacija o radu JU “Domovi zdravlja “ za područje Općine Trnovo u 2017. godini, prijedlog.;
 7. Informacija o radu KJKP Gras za područje Općine Trnovo u 2017.g.;
 8. Informacija o radu JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć za područje Općine Trnovo u 2017.g.;
 9. Informacija o radu JU Zavod za zapošljavanje – Odjeljenje Trnovo;
 10. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Općine Trnovo za 2017. godinu, prijedlog;
 11. Informacija o radu lovačkog društva “Trnovo “ u 2017. godini, prijedlog;
 12. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period od 01.01. 2017 do 31.12.2017. godine, prijedlog;
 13. Izvještaj o utrošku sredstava budžetskih korisnika za period od 01.01. 2017 do 31.12.2017. godine, prijedlog;
 14. Odluka o utvrđivanju konačne građevinske cijene po m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo za 2017. godinu;
 15. Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – renta u 2018. godini;
 16. Odluka o utvrđivanju prijedloga školskih područja osnovnih škola na području općine Trnovo, prijedlog;
 17. Strategija održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022. godine, nacrt;
 18. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o prenosu prava suvlasništva na Kanton Sarajevo u svrhu izgradnje podzemne graže;
 19. Tekuća pitanja.

[tie_slideshow]

[tie_slide] sjednica [/tie_slide]

[tie_slide] em vijeće [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_4944 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_4951[/tie_slide]

[tie_slide] IMG_4948 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

 

Pin It