Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu broj: 01-14-4187 od 26.12.2018 godine, člana 38., Statuta Općine Trnovo («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 12/08), i člana 6 . Pravilnika o načinu i postupku odobravanja jednokratne novčane […]