Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu broj: 01-14-4187 od 26.12.2018 godine, člana 38., Statuta Općine Trnovo («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 12/08), i člana 6 . Pravilnika o načinu i postupku odobravanja jednokratne novčane pomoći iz budžeta općine Trnovo, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe sa područja Općine Trnovo

I

Predmet javnog poziva je odobravanje jednokratnih novčanih pomoći za lica iz člana 13. tačka 3. Odluke o izvršenju Budžeta općine Trnovo za 2019 godinu.

 

II

Jednokratna novčana pomoć može se dodjeliti licima koja imaju prebivalište najmanje jednu godinu dana na području Općine Trnovo i koja su usljed različitih društvenih i prirodnih okolnosti ili van rednih prilika zadesila u stanju vanredne socijalne potrebe i to u sljedečim slučajevima:
teške bolesti i poterebe za hitnim medicinskim intervencijama da bi spasili život ili zdravlje,
odklanjanje neposrednih opasnosti po zdravlje zbog nedostatka osnovnih sredstava za život,
izrazito nezadovoljavajući stambeni i drugi uslovi za život,
drugi vanredni opravdani slučajevi, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku odobravanja jednokratne novčane pomoći iz budžeta općine Trnovo.

 

III

Zahtjevi se podnose sedam dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
Zahtjeve možete preuzeti na Web stranici ili šalter sali Općine Trnovo.
Zahtjevi sa kompletnom dokumentacijom podnose se poštom ili na protokolu Općine Trnovo svaki radni dan od 08.00 do 16.00 sati.
Na zahtijevu za dodjelu novčane pomoći je naznačena sva potrebna dokumentacija koju treba dostaviti uz zahtjev u zavisnosti od toga na šta se odnosi određeni zahtjev.
Zahtjevi podneseni prije ili poslije objave Javnog poziva, smatratće se da su podneseni neblagovremeno.

 

IV

Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći treba da sadrži sve lične podatke o podnosiocu zahtjva ( prezime, ime oca, ime ,adresu i broj kontakt telefona te detaljno obrazloženje o potrebnoj pomoći).
Uz zahtjev je obavezno priložiti svu traženu dokumentaciju koja je navedena na zahtjevu.

 

V

Obim ostvarivanja ovih prava zavisit će od ukupnih raspoloživih buđetskih sredstava planiranih za 2019 godinu.

 

VI

Nekompletni i neblagovremeni zahtjevi, u skladu sa ovim javnim pozivom neće biti uzeti u razmatranje i bit će odbijeni obavještenjem.
U koliko se izda Obavještenje o odbijanju po dostavljenom zahtjevu, podnosilac zahtjeva može se podnijeti novi Zahtjev sa svom potrebnom dokumentacijom u toku godine i to u rokovima kada se ponovo objevi Javni poziv za dodjelu ovih sredstava.
Ovaj Javni poziv će se raspisati jednom u svakom kvartalu tekuče godini.

 

Napomena : Dodatne informacije možete dobiti na protokolu Općine Trnovo ili na broj telefona 033/586-703;

Formular/Zahtjev možete preuzeti na našoj web stranici ili na protokolu Općine.

 

Broj:02-14-32 /19

Trnovo, 04.01.2019.godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Ibro Berilo

Pin It